Buď vôľa moja!

Buď vôľa moja!

!ajom aľôv ďuB

Demokratickým vybraním,
na výberovom konaní,
pri urnách volebných hlasovaním,
politicky korektným správaním.

Kde nedá sa byť samým sebou,
len vý-mysľami a kriedou,
kresliť sa sám do popredia,
byť zvieratkami aké povedia.

Dejstvuje sa naviac taká vec,
odňatie slobodnej vôle preč,
a ešte že aké? Dobrovoľné,
naivne a bez dôvodne.

Práve od tejto chvíle,
porušuje sa kon slobodnej vôle,
pokrivením jedného,
neumožní činnosť ďalšieho...

Je daný člo-vek kozmu treba?
Spojiť sa s ním veľmi nedá,
sám aby stál,
navzdory svetu prav.

Prostredníctvom konania,
cez ľahko-myseľné vy-dania,
dokonca umožní režisérom a tajnej vláde,
žiť s pravo-slavím v lade.

,mínarbyv mýkcitarkomeD
,ínanok movorebýv an
,mínavosalh hcýnbelov hcánru irp
.mínavárps mýntkerok ykcitilop

,uobes mýmas ťyb as áden edK
,uodeirk a imaľsym-ýv nel
,aiderpop od más as ťilserk
.aidevop éka imaktareivz ťyb

,cev ákat caivan as ejuvtsjeD
,čerp elôv jendobols eitaňdo
,énľovorboD ?éka ež etše a
.endovôd zeb a envian

,elívhc otjet do evárP
,elôv jendobols nok as ejušurop
,ohéndej mínevirkop
...oheišlaď ťsonnič ínžomuen

?abert umzok kev-olč ýnad eJ
,áden imľev mín s as ťijopS
,láts yba más
.varp utevs yrodzvan

,ainanok movtcíndertsorP
,ainad-yv énľesym-okhaľ zec
,edálv jenjat a morésižer ínžomu acnokod
.edal v mívals-ovarp s ťiž

Komentáre

comments powered by Disqus
0