Drža-va

av-ažrD

Vlastníctvo pri-rod-zené,
pôda je darom zeme,
zem vlastní pôdu,
pôda daruje nám ú-rodu.

Vlastníctvo leg-ál-ne,
atrament na papieri zaschne,
osoba s titulom vlastníckeho práva,
bez ohľadu na to či sa o zem stará.

Honosný pojem registrácie,
zapísaním titulu fikcie,
registrovaný dáva zo svojich rúk,
prirodzené práva fuk.

Ako keď registruješ potom-ka,
stáva sa vlastníctvom bitúnka,
v našom prípade štátu,
po meno potomka si môžu prísť na odplatu.

Po ovocí poznáš strom,
vlastnosťou toho kto stará sa oň,
a cisárovo cisárovi,
nech sám si nosí čipované okovy.

Na-ša drža-va,
slobodnou vôľou spolu držala,
Prečo by ústredne registrovala?
Bohom svojim plne dô-ve-ra-vala!

,énez-dor-irp ovtcíntsalV
,emez morad ej adôp
,udôp íntsalv mez
.udor-ú mán ejurad adôp

,en-lá-gel ovtcíntsalV
,enhcsaz ireipap an tnemarta
,avárp ohekcíntsalv molutit s aboso
.árats mez o as ič ot an udaľho zeb

,eicártsiger mejop ýnsonoH
,eickif ulutit mínasípaz
,kúr hcijovs oz avád ýnavortsiger
.kuf avárp énezdorirp

,ak-motop šejurtsiger ďek okA
,aknútib movtcíntsalv as aváts
,utátš edapírp mošan v
.utalpdo an ťsírp užôm is akmotop onem op

,morts šánzop ícovo oP
,ňo as árats otk ohot uoťsontsalv
,ivorásic ovorásic a
.yvoko énavopič íson is más hcen

,av-ažrd aš-aN
,alažrd ulops uoľôv uondobols
?alavortsiger endertsú yb očerP
!alav-ar-ev-ôd enlp mijovs mohoB

Komentáre

comments powered by Disqus
0