Praha opäť oŽiaruje

image

Chvíľka na pobavenie. Pozrime sa na to, čo sa nám to opäť zo žydokresťanskej Prahy šíri.

Tak toto je názorná ukážka, ako funguje žydokresťanská sila rozbíjajúca slovanský ľud. No obliecť si košelu, robiť obrady a tváriť sa najpravejším slovanom, ešte slovana nerobí.

Ešte sme len vypučili a už niekto diktuje, ktorá slnečná hodina spôsobuje rakovinu.

A opäť Praha rozhoduje, no niet divu že je tendencia Moravy nasledovať východných bratov a nechať Prahu, nech si zhnije vo vlastnom výtvore. Veď aj proroctvá nám podávajú radostnú zvesť, že Praha bude zrovnaná so zemou.

Podla mňa robia z kruhu výbornú prácu, cesta je to nejaká ale veľmi dôležitá, aby sa v rozhodujúci moment dalo použiť čo vytvoría.

Tak čo sa to vlastne vyvíja:

  • ezo, peru, azték, may šaman, budhista, pre pro pri pravý slovanský šaman, financovní žydmi v podaní Onek Ortieľ
  • samovyhnanec, grupex drupex alho ritualista, podnikateľ v podaní Zemislav Žiarlivý
  • sadlo maslo cigáro, slnečný ind v podaní Don Dózak
  • iné nespomenuté žydoslovanské osobnosti

Aké ešte smeti pribudnú a aký koktejl namixujú, uvidíme časom, ale zaručene čím viac rôznofarebných zložiek v koktejli, tým sa farba blíži hovnovej.

 

Situácia sa už dávnejšie odvíja zaujímavým trendom. Ak Dózak poukazuje na slovanské kulty ako chtonické, prečo sa vlastne s nimi spája mi nie je známe. Možno kôl bez plotu hľadá plot, aj keď doňho pasovať nebude. Čo sa vlastne udialo ako reakcia príchodu Žrecov a Altaja na Slovensko, je posilnenie klanu Ortieľovcov klanom Žiarlivých, vypracovanie spoločného smerovania, riadenia a napredovania.

Nasledujúci článok tomu zodpovedá, po tom ako som v predchádzajúcich novinkách zverejnil Paniku Ordeltovského kruhu.

 


Na Slovensku nastala obroda pôvodného – prírodného duchovna vychádzajúca zo staroslovenskej a staroslovanskej tradície našťastie dávno pred prienikom projektu „slovansko-árijských véd“. Na obrázku – obrad letného Slnovratu. Snímka Karol Plicka.

Toto vyhlásenie je potrebné pre jasnejšie rozlíšenie myšlienkových prúdov, ktoré možno používajú niektoré podobné označenia, pojmy alebo znaky, ale ich podstata je rôzna a nezlučiteľná.

VEDOMECKÉ UČENIE sa na Slovensku priamym učením, prednáškami a viditeľne aj rôznymi médiami šíri od roku 1995, neskôr aj na sieti.

Jeho podstatou je pôvodná duchovná – vedomecká kultúra založená na znalostiach súladu človeka so svetom, živlami, jeho ďalšími silami, bytosťami živočíšnymi, rastlinnými…  Podstatnými črtami je zušľachťovanie, úcta, súlad s inými bytosťami, celostnosť, rovnováha, spolužitie v ľudskej aj všebytostnej spoločnosti. Pôsobí prostredníctvom užitých smerov od umeleckých smerov až po prírodné hospodárstvo a dávne zručnosti. Vedomectvo vo svojich jazykových a ďalších prostriedkoch vychádza zo staroslovanskej vedomej a duchovnej kultúry a jej predstupňov, ako kultúry baltoslovanskej, indoeurópskej… Vedomectvo v novodobej podobe sa vyvíja vo vzájomnej pozornosti s etnologickou vedou, v pomernom vzájomnom rešpekte.

„SLOVANSKO ÁRIJSKÉ VÉDY“: Okolo roku 2010 sa na Slovensku – spočiatku internetom začali šíriť teórie „slovansko-árijských vied“, ktoré sú prekladmi z ruských zdrojov „Staroverskej inglistickej cirkvy pravoslávnych starovercov“, ktorú založil v Omsku pred rokom 2 000 Alexander Chinevič. V Rusku táto skupina sama seba označuje slovom „inglingovia“, na ich čele stojí hore spomenutý páter“. Už tieto neslovanské označenia dávajú tušiť, že ide špekulatívny novotvar a nie o nejaké napájanie sa na staroruský či staroslovanský prúd. Skupina má črty vyhraneného fantasticko-ezoterického prúdu so silným politickým podtextom a výrazným vyhraneným nábojom zameraným vzhľadom na súvislosti s ich vedúcim až iracionálne voči Židom, ale aj voči iným rasám, ktoré vraj majú nižší počet čakier, a preto sú podradené„Slovansko-árijské védy“ narábajú s dlhými sledmi nelogických tvrdení,  pričom sa oháňajú údajnými dôkazmi, ktoré buď dôkazmi vôbec nie sú, alebo „už“ nejestvujú, pretože podľa nich boli nepriateľmi zničené. Títo inglingovia tvrdia, že pochádzajú z inej planéty,a teda nie sú živočíšneho pôvodu, na Zem vraj prileteli na kozmických lodiach pred 40 000 rokmi, teda v staršej dobe kamennej. Hovoria o starých Rusoch ako o „Rasénoch“ – teda špeciálnej „Rase“, ktoré mala založiť veľké civilizácie – od Číny až po Egypt. Tvrdia, že Rusi sú Slovania, čo je pochopiteľné, ale z toho im vplýva, že všetci Slovania sú Rusi a všetci Slovania hovorili rusky. Slovenská prekladateľská redakcia inglingov tvrdí, že Slovensko je tiež súčasť Ruska (tzv. Červená Rus). Okrem „Rusi – Rasy“ čitateľom podhadzujú neskutočne dlhé rady etymologických výmyslov, ktorými balamutia jazykovedne nepodkutých čitateľov. Počnúc tým, že ich sídlo Omsk – je vraj odvodené od „óm“, až po nelogické presvedčenie, že akási stredoveká mapa rozšírenia stepných etník, ktoré boli v stredoveku všeobecne označované ako Tatári,  má dokazovať, že „Tartária“ je akýmsi záhadným svedectvom o praslovanskom  štáte. Skupina používa historikom známy byzantský letopočet, údajne viac než sedem a pol tisíc rokov „starý“, ktorý však označuje ako slovanský („od víťazstva Slovanov nad Číňanmi“). Tento letopočet sa v skutočnosti dostal na územie východných Slovanov s pravoslávnym kresťanstvom a bol tam používaný len niekoľko storočí – do reformy pravoslávia. Ide o špekulatívny výpočet byzantských kňazov podľa údajov z biblického Starého zákona s cieľom vypočítať biblický začiatok sveta, a teda ho spájať s duchovným slovanstvom je nezmysel. „Inglingovia“ (prisvojili si označenie škandinávskej šľachty zo severských ság) nazývajú svoju náboženskú skupinu v duchu svojej obvyklej pojmovej mäteži ako to pravé „pravoslávie“. Svoje podvrhy predstavujú na internete „akademikmi“, ktorých akadémie nevideli. Opovrhujú ostatnými duchovnými  prúdmi, vrátane tých, ktoré sa viacerými spôsobmi napájajú na pôvodnú slovanskú duchovnú kultúru. Prekladmi z ruštiny šíria aj knižné podvrhy, zaštiťujúc sa staroslovanskou kultúrou a radom výmyslov o celosvetovom sprisahaní voči „Rasénom“, teda ruskej slovanskej rase. Indoeurópske korene slov, ktoré sú dodnes podobné vo všetkých indoeurópskych jazykoch, vykladajú ako výsostne slovanské alebo rovno ako ruštinu. V starých písmach a znakoch nachádzajú s veľkou dávkou fantázie staroruskú bukvicu, a to už od staršej kamennej doby. Staroslovanskú dávnu spoločnosť vykladajú ako kastovú a presadzujú kastovú spoločnosť založenú podľa farieb očí… Používajú slovanské a a iné typy svastík s vymyslenými významami a v Rusku na „obradoch“ niektoré skupiny „inglingov“ s obľubou držia pravicu v polohe totožnej s nacistickou zdravicou, čo mali aj na titulke jednej zo svojich kníh. Ich „inglistickej cirkvi“ v Rusku v roku 2004 zrušili registráciu, ich vedúci „páter Di“  sa neskôr dostal pred súd za rasizmus – ešte pred tým, ako očakával ním zvestovaný útok jašteríc.  „Inglingovské“ fantastické vynálezy sa však prostredníctvom internetu dostali na územie Slovenska, Čiech a Moravy a Poľska. Na územie Južných Slovanov výrazne neprenikli. Pochopiteľne, v Rusku je táto skupina ostatnými prúdmi, ktorá nepopierajú skutočný vývoj a poznanie, dosť neobľúbená. Podobne je tomu aj na Slovensku a v iných slovanských krajinách. S výraznou dávkou povýšeneckosti a hlavne špekulatívnym výkladom, výmyslami a  a prekrúcaním skutočností sa skupinám šíriacim tzv. „slovansko árijské védy“ v slovanských krajinách podarilo čiastočne zdiskreditovať pôvodné slovanské kultúrne prúdy, ktoré menej rozhľadení nevedia od nich rozlíšiť. Niektorí sa domnievajú, že práve diskreditácia skutočných slovanských hodnôt bola jedným z cieľov tohto projektu v štýle „fantazy“ a „Rasy“.

Na Slovensku začala obroda pôvodnej kultúry doložená dobovými tlačovinami približne 15 rokov pred prienikom tohto prúdu do krajiny. Vedomeckú kultúru tí, ktorí sa s ňou dostali do styku, vnímajú ako súladnú a priateľskú. Tak by to aj malo ostať.

Staroslovenská a staroslovanská prírodno-duchovná kultúra bola dlhodobo potláčaná, jej duchovné a hmotné prejavy boli na našom území dokázateľne od 9. storočia až do novoveku ničené. Uctievala predkov.  Používala dávne znaky, ale aj ďalšie pravzory z dávnejších dôb, ktoré v ľudovej kultúre prežili dodnes a používame ich aj v dnešnom vedomectve. Týmto sa podobnosť medzi vedomectvom a tvrdeniami z okruhu „slovansko-árijských véd“ končí. Takmer vo všetkom ostatnom nájdeme výrazné rozpory. Zaštiťovanie nenávisti, nevedomstva  a výmyslov pod označenie „slovanstvo“ je v týchto súvislostiach pre nás neprípustné.

Od slovansko-árijských véd sa vyhraňujú aj rodnoverecké skupiny a občiny – na Slovensku, v Čechách a v podstate vo všetkých slovanských krajinách vrátane Ruska, Ukrajiny a Bieloruska.

 Tradičná vedomecká kultúra je doložená v etnológii a ďalších vedách. Jej korene sú v dobách pred vznikom feudálnych štátov, teda v kultúrach dávnych Slovanov. V posledných desaťročiach sa zviditeľnil aj novodobý vedomecký smer, a to aj verejnou kultúrnou a publikačnou činnosťouVedomectvo je vyjadrené prirodzeným  slovenským a slovanským koreňoslovným jazykom. Je to smer kultúrny, nepolitický, avšak spoločenský, podporujúci a pestujúci prírodný a spoločenský súlad. Preto sa vyhraňuje nielen voči spomenutej skupine, ale aj voči iným prípadným prúdom, šíriacim namiesto vedomia spoločenskú nenávisť, a tiež sa vyhraňuje voči učeniam, ktoré sú v rozpore s vedomým, zdravým uvažovaním a jeho výsledkami.

Okrem spomínaných nebezpečenstiev treba upozorniť aj na rastúci mediálny antislovanizmus, ktorý môže byť v podstatnej miere následkom nevedomej či cielenej politickej polarizácie. To, že niektoré politické, a to aj krajné sily sa často neoprávnene skrývajú za slovanstvo či pokrytecky aj za slovanské duchovno, nikoho neoprávňuje na všeobecné útoky na tých, ktorí vedome, poctivo a s úctou rozvíjajú pôvodnú, prírodnú, slovanskú kultúru a hlásia sa k nej. Hanobenie slovenstva či slovanstva je takým istým zločinom ako hanobenie akejkoľvek inej etnickej či duchovnej kultúry.

Žiarislav, občianskym menom Miroslav Švický, vedúci spoločnosti Rodný kruh, Stredisko Na Medzi, Kokava nad Rimavicou,

22.10.2018

Pozn.red.:

„Inglistickú cirkev“ založil ako „náboženskú spoločnosť“ bývalý študent kabaly a kontaktér UFO Alexander Chinievič („Pater Di“) po návrate z USA.  Hybridné učením na spôsob hviezdnych vojen s posplietanými škandinávsko-indicko-slovansko-židovskými duchovnými prvkami je zjavným novotvarom, ktoré so slovanským duchovnom nemá okrem niekoľkých slov nič spoločného. Na hybride sa podieľal Trechlebov a pridal sa domnelý akademik Levašov. Neskôr pristúpili aj ďalší.

 


Pre istotu takéto články kopírujem, pretože o rok môžu zmiznút, aby sa dal lahšie prezliecť kabát.

Po Žiarlivého zverejnení tohto článku na FB, sa spustila vlna komentárov, a po niekoľkých dní už pre mňa článok prestal byť viditeľný, či je zmazaný alebo som vyblokovaný je viac menej jedno.

Čo je dôležité si pamätať z mojho komentáre je zaujímavá otázka:

  • Predložte a obhájte nežydokresťanské dokumenty, ktoré potvrdzujú vedomectvo, a ktoré ho vyvracajú
  • Predložte a obhájte nežydokresťanské dokumenty, ktoré potvrdzujú slovansko-árijské védy, a ktoré ich vyvracajú

Diskusia skončila. Je dôležité vyčítať, že vedomectvo je pojem nový, no založených na "našich" tradíciách. Zjavne tých, ktoré nám napísali všade tak vrúcne "vítaní" žydokresťania.

V 1. videu sledujte samozvoleného kráľa vedomoctva, v 2. samozvoleného kráľa slovnemov a jeho časť háremu. Kňažka je moc oblečená, ten malý výstrih to nevyrieši, jediný správny a právny úbor možno vidieť v 3. videu.

Komentáre

comments powered by Disqus
0