Ako a prečo sa písma robia svätými ?

Pravdou sa myslí subjektívna pravda, no istinou sa nazýva to, čo sa javí byť objektívnou pravdou

Jaks Biblia

Ako a prečo sa písma robia svätými ?

12. apríla 2019  1.98 MB  Ako a prečo sa písma robia svätými.pdf

Ako a prečo sa písma robia svätými ?

12. apríla 2019  1.97 MB  Ako a prečo sa písma robia svätými.odt

Obsah

 1. Druhé Evanjelium
  1. O apoštolovi Pavlovi
  2. O dejinách kresťanstva
  3. O Biblii a jej autoroch
  4. O prácach Otcov cirkvi
  5. O židoch
 2. Obdobie Čiernej Madony
  1. О stave predkresťanskej Rusi
  2. Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony
 3. Udalosti v Európe po roku 1300
 4. Ako bola uskutočnená zámena
  1. Rád templárov
  2. Avignonské zajatie „pápežov“
  3. Koncil v Kostnici
  4. Ferraro-Florentský koncil
  5. Tridentský koncil
  6. Rozhodnutia Tridentského koncilu
  7. Inkvizícia na Západe
  8. "Teoretický" základ inkvizície
  9. Základné herézy. V čom je podstata?
  10. Bogomilovia (katari)
  11. Ariáni a osobitosti ich vierouky
  12. Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi
  13. Bolo na Rusi dvojvierie?
 5. Hybridná vojna proti Rusi
  1. „Smuta“ - Nepokoje
  2. Príchod Romanovcov
  3. Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu
  4. Kedy prijal Vladimír kresťanstvo?
  5. Rozkol
  6. O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu
  7. Úloha židovstva
  8. Nikon
  9. Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia
  10. "Spoveď" Ignáca Soloveckého
  11. Opatrenia proti "bohorúhačom"
  12. Príznaky katolicizmu, ktoré sa objavili na Rusi v 17. storočí
  13. Každý pracuje na toho, ktorý chápe viac...
  14. Za Petra I.
  15. Po Petrovi I.
  16. Mikuláš I. a katolíci
  17. Katolíci, Gréci ani kyjevskí uniáti nezvládli im zadanú úlohu.

Predslov

Ak by sme chceli pozorne čítať Bibliu a uviesť jej text do súladu so životom, potom môže vzniknúť množstvo otázok, na ktoré odpovede nezískate nikde. A tu máme dve možnosti: — prvú, ktorú nám ponúka cirkev, jednoducho veriť obsahu Biblie v tom zmysle, že je to — "Bohom vnuknutý text"; druhú — pokúsiť sa v texte oddeliť Bohom vnuknutý obsah od vlastných ľudských výmyslov, t.j. od neskorších subjektívnych vsuviek do Jediného Svätého Písma tými, kto tým sledoval osobné alebo korporatívne ciele.

Samozrejme, cesta hľadania istiny (V ruštine existujú dva termíny pre pravdu: pravda a istina. Pravdou sa myslí subjektívna pravda, no istinou sa nazýva to, čo sa javí byť objektívnou pravdou. – pozn. prekl.) si vyžaduje veľa práce, no inej možnosti niet.

Preskúmame stav kresťanskej vierouky, vrátane Starého a Nového zákona, ktoré spôsobujú, jemne povedané nepochopenie, a presnejšie – neprijatie u súčasných výskumníkov Biblie a nielen u súčasných...

Budú nás zaujímať nasledovné otázky:

 • Sú listy apoštola Pavla pravé?
 • Kto, kedy a za akým účelom uznal Ježiša Krista bohom?
 • Prečo si latinskí vymysleli ukrižovanie Krista?
 • Ako a kedy bolo na Rusi zavedené kresťanstvo v latinskej modifikácii?
 • Prečo sa v Starom zákone (Tóre) objavila úžernícka doktrína?
 • Úloha rímsko-katolíckej cirkvi a judaizmu v ustanovení Starého zákona ako «svätej knihy» na Rusi.

Prvé tri body o kresťanstve majú obrovský vplyv na svetonázor ľudí, ale posledné na globálny finančno-ekonomický systém a preto aj na obyvateľstvo Zeme.

Týmto a iným otázkam sa budeme venovať nižšie.

... preto, aby ľudia mohli využívať to veľké dobro, ktoré nám dáva pravé kresťanské učenie, sa predovšetkým musíme zbaviť toho nezmyselného, lživého a najmä hlboko nemorálneho učenia, ktoré pred nami skrylo to pravé kresťanské učenie. Tým učením, ktoré pred nami ukrylo učenie Krista, je učenie Pavla, uvedené v jeho listoch a ktoré sa stalo základom cirkevnej náuky. Tá náuka nielenže nie je učením Krista, ale je jeho priamym protikladom

Lev N. Tolstoj

Výber z knihy

O apoštolovi Pavlovi:

 • Listy Pavla boli vytvorené v polovici 16. storočia.
 • Pavol bol do čias Martina Luthera neznámy.
 • Pavol bol «vykonštruovaný» preto, aby židov urobili nepriamymi zakladateľmi kresťanskej cirkvi. Židia nemajú k Šavlovi-Pavlovi žiaden vzťah. Od nich jednoducho zobrali meno Šavol z Benjamínovho kolena.
 • Listy Pavla boli vytvorené po vzniku kníhtlače v Európe. A nerobil to jeden človek, ale skupina ľudí, keď nastal rozkol v cirkvi.
 • Zachovala sa len malinká kniha výrokov «Apoštol», na ktorú odkazujú v cirkevných knihách, ktorá sa postupne vyvíjala.
 • Zo začiatku boli Pavlove listy veľmi krátke.
 • Pavol sa mal stať mučeníkom a zakladateľom Rímskej cirkvi. Mal byť židom, «obráteným vďaka hlasu z neba».
 • On spolu s Petrom zakladá východnú cirkev, a potom aj Rímsku a Rím sa stane hlavným mestom kresťanského sveta.
 • Pavol prichádza do Ríma a ukončuje svoju kariéru, aby začal svoj neviditeľný vplyv.
 • Z Pavla je idol či ideál Katolíckej cirkvi, augustíncov, luteránov, kalvínov a všemožných katolíckych siekt. Môžu mať rozličné názvy, no bez Pavla sa nezaobídu.
 • Mnísi našli ďalší spôsob ako presláviť Pavla. Vynašli húfy heretikov, z ktorých najvýznamnejší o ňom podali svedectvo.
 • Apokryfné texty slúžia za účelom vyvolania zvedavosti a rozptýlenia, a tiež za účelom zvýšenia hodnoty kanonických kníh. Pavol a Tekla i všetky bájky o krstení leva boli zaradené k apokryfom.
 • Pavlových „písačiek“ nieto ani v Sýrii, ani v Afrike, ani v ktoromkoľvek zo spomínaných miest, no podľa všetkého sú v niektorých talianskych kláštoroch, a tiež v iných kláštorných systémoch, najmä vo Francúzsku, menovite u francúzskych benediktínov zo San-Mor.

 

O židoch:

 • O židovskej kultúre sa nedá presne hovoriť do roku 1492. V hebrejčine, podľa všetkého, bolo o tom zapísané okolo polovice 16. storočia.
 • Židovskí vedci, vyhnaní zo Španielska, sa zamerali na zákonodarnú literatúru.
 • Diela rabínov staršie ako z 15. storočia sa nezachovali. Zachovalo sa len veľmi málo kníh spred 15. storočia n.l.
 • Prvá kniha v hebrejčine bola vytlačená na mieste, nazývanom Soncino, blízko Cremony (Taliansko, Lombardia)*, no je možné zistiť, že dokonca dátum tlače, 16. storočie, je veľmi pochybný.
 • V kresťanských kruhoch je ťažké vystopovať prítomnosť hebrejčiny dokonca v prvej polovici 16. storočia.
 • Kabalа, alebo tradícia sa ukazuje byť vynálezom epochy Renesancie.
 • Židovská komúna na celom svete musí byť vždy utláčaná.
 • «Chceme, aby boli zlikvidovaní, ale bez ich kníh sa nezaobídeme», hovorí Polydoro (Virgili). A toto je jeden zo zámerov, ktorý Pavlovo tajomstvo rozmotáva úplne.
 • Pavol musí byť židom a musí byť aj katolíkom — hovoria všetci katolíci. On musí byť protestantom — hovoria všetci protestanti. No osudovým momentom v dokazovaní je to, že židia nemajú k Šavlovi-Pavlovi vzťah.
 • Deň, keď cirkev prestane byť frakciou proti židom, sa stane jej posledným.
 • Znovu a znovu sa vnucuje absurdná teória, že židia boli prvými vo všetkom.

 

Koncil v Kostnici

Koncil v Kostnici (1414 - 1418) sa začal v čase rozkolu s cieľom zjednotenia Rímskej katolíckej cirkvi a zastavenia Veľkého západného rozkolu, ktorý v tom čase viedol už k trojpápežstvu. 

Koncil v Kostnici obnovil jednotnosť katolíckej cirkvi.

Po nových voľbách sa stal pápežom Martin V.

Na koncile boli prijaté dva dokumenty, v ktorých bolo schválené:

 • Koncil disponuje najvyššou mocou, ktorú mu dal Kristus, a všetci, nevynímajúc pápeža, sa musia tejto moci podriadiť;
 • Koncil sa bude konať pravidelne, po určenom počte rokov.

 

Rozhodnutia Tridentského koncilu:

 • Tridentský koncil sa konal v rokoch 1545 - 1563 (trval 18 rokov).
 • Tridentský koncil upevnil zvrchovanosť pápežov. Fakticky bol vytvorený Rímsky katolicizmus ako monolitná nadnárodná nadštátna organizácia s jediným centrom riadenia — rímskym pápežom, názory ktorého sú v otázkach viery a morálky neomylné.
 • Sformoval ideologický základ v podobe Biblie.
 • Od toho momentu je Vulgáta, t.j. latinský preklad Biblie oficiálnou Bibliou katolíckej cirkvi.
 • Je uvedené, že autorom všetkých kníh Starého a Nového zákona je Boh.
 • Prijaté nariadenie o Symbole viery (Credo — latinsky „Verím“);
 • Oficiálne schválený rád jezuitov.
 • Prijaté nariadenie o Indexe zakázaných kníh.
 • Prvý krát zverejnené Evanjelium Krista, potom listy jeho apoštolov.
 • Prvý krát sa hovorí o našom «Pánovi Ježišovi Kristovi, Synovi Božom».
 • Zakázal vykladať Písmo laikom. Právo vykladania pravého zmyslu Svätého písma má len „svätá matka cirkev“. «Ktorí neuposlúchnu, budú usvedčovaní kazateľmi a potrestaní v súlade so zákonom».
 • Schválil základné dogmy katolicizmu.
 • Donútil všetkých duchovných i profesorov katolíckych univerzít zložiť prísahu Tridentskému vyznaniu viery.

Rád jezuitov, legalizovaný na koncile, bol podľa vyhlásenia ustanovený za účelom vzdelávania národov iných krajín latinskej vierouke. Zamlčané bolo, že to bol vojenský mníšsky rád, ktorý zohrával gigantickú úlohu vo formovaní mnohých panovníkov stredovekej Európy. Jezuiti boli vždy preslávení umením dosiahnuť výsledky za akúkoľvek cenu. Rád jezuitov omotal svojimi kontaktmi všetky civilizované krajiny sveta. Intrigy a vydieranie, podplácanie a vraždy — z jednej strany, ochrana záujmov cirkvi a katolicizmu — z druhej. V podstate, ak použijeme dnešnú terminológiu, tak rád jezuitov sa stal jednou zo zbraní pápežstva a jeho vlastníkov vo vedení «hybridnej vojny» za neobmedzenú svetovládu.

Pripomenieme, že všetky mníšske rády boli založené za účelom katolizácie nekatolíckych národov akýmikoľvek metódami a prostriedkami.

Položme si otázky:

 • Prečo inkvizícia začala svoju činnosť až v stredoveku, bez ohľadu na to, že kresťanstvo už existovalo približne jeden a pol tisícročia, ako nám to tvrdí oficiálna história? Nezískalo by kresťanstvo za tak dlhú dobu stabilitu?
 • Odkiaľ sa vzali húfy heretikov?

 

Základné tézy náboženstva katarov:

 • Syn Boží prišiel na tento svet nie preto, aby vykúpil prvotný hriech svojou obetou na kríži, ale preto, aby pripomenul ľuďom, že ich Kráľovstvo nie je z tohto sveta, a naučil ich oslobodzujúcemu tajomstvu, ktoré ich navždy oslobodí od zla a od času;
 • Kresťanstvo Katarov je bez ukrižovania;
 • Syn Boží je Anjel Boží;

Vo všeobecnosti možno s istotou povedať, že katari, bogomili a ďalší «heretici» boli predstaviteľmi jednej a tej istej vierouky, proti ktorej bojovala oficiálna rímsko-katolícka cirkev až do konca 17. storočia. Tu podotkneme, že bogomilovia pokladali Satanaila — za zlý princíp viditeľného sveta, a Krista – za dobrý princíp. Posledným opevnením katarov bola pevnosť Montségur, ktorú nazývali chrámom Grálu a potom chrámom Slnka.

 

Z bohosloveckých diel o histórii náboženstva vyplýva, že ariáni zanikli v dávnych dobách, avšak ako ubiehajú storočia, ariáni nikde nemiznú a nedarí sa ukryť ich existenciu až do 18. storočia. Napríklad obrovské spoločenstvo ariánov existovalo v 17. storočí v Poľsku. Ariánstvo je náboženstvom pôvodného kresťanstva. A tak, máme možnosť vidieť, že ariánstvo bolo rozšírené v Európe ešte v 18. storočí, no latinskí bohoslovci preniesli históriu ariánstva do 4. storočia.

 

V 17. storočí každý riešil svoje úlohy:

 • Alexej Michajlovič sa chcel stať imperátorom;
 • Nikon — pravoslávnym pápežom;
 • Katolíci chceli na Rusi zaviesť katolíctvo, kvôli rozšíreniu svojho „stáda“;
 • Židia sa snažili urobiť v Rusku z Tóry sväté písmo;
 • Globálny prediktor (globálna konceptuálna moc biblického projektu zotročenia ľudstva v mene Boha) chcel zaviesť úžernícku koncepciu v mene Boha.

 

A tak môžeme vyvodiť záver, že v kresťanstve je uskutočnená zámena pojmov: oficiálne — spasenie duše, а v skutočnosti — vybudovanie globálneho úžerníckeho systému.

Miesta

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus