Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #6 - Védická Spoločnosť

InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom Slovieni

Ideálna Slovanská Védická Spoločnosť (koncept)
Hlavné systémové procesy súčasnosti

Kto som? Na čo som tu? Prečo som tu?

V tomto momente na základe mojich terajších skúseností sú moje odpovede nasledujúce:

Som človek. Pojem človek v tomto trojrozmernom priestore je bytosť pozostávajúca minimálne z dvoch základných súčastí,

 • a to fyzické telo („biorobot“ so svojím samostatným naprogramovaním prostredníctvom genetiky t.j. fyzické danosti ako aj prístup ku všetkých skúsenostiam svojich predkov, a výchovy prostredím {rodina, škola, spoločnosť,…}),
 • riadené „svedomím“=psychika typu človek. Všetci sme ľudia ale nie všetci sme človekovia (sú ľudia ktorí svedomie nemajú=démonický typ psychiky alebo ktorí ho nepočúvajú=zvierací typ psychiky a psychika typu zombie).

Som tu na to, aby som zistil, kde ja poprípade moji predkovia urobili chyby, napravil ich a rozvýjal genetický potenciál rodu.

Som tu preto, lebo som nesplnil minimálne jedno z predchádzajúcich.

Úloha človeka v dnešnej spoločnosti.

Ideálna „spravodlivá“ spoločnosť je taká organizácia života ľudí, ktorá dáva možnosť a podporuje rozvíjanie genetického potenciálu každého jedinca a umožní každému sa rozvinúť do psychiky typu človek. Úloha jedinca v dnešnom systéme žitia je prísť na to, kde on a jeho predkovia urobili chyby, že sme tam kde sme, zmeniť sám seba a vychovať svojich potomkov tak, aby ich potomkovia zmenili spôsob tvorby spoločnosti (civilizácie, spôsobu žitia,…).

Všetky moje vyjadrenia platia na princípe tu a teraz a podliehajú možnosti zmeny, pokiaľ prax/skutočnosť preukážu ich nesúlad.

 

Ideálna Slovanská Védická Spoločnosť.

Definície

 • Človek = pojem človek v tomto trojrozmernom priestore je bytosť pozostávajúca minimálne z dvoch základných súčastí, a to fyzické telo („biorobot“ so svojím samostatným naprogramovaním prostredníctvom genetiky t.j. fyzické danosti ako aj prístup ku všetkých skúsenostiam svojich predkov, a výchovy prostredím {rodina, škola, spoločnosť,…}), riadené „svedomím“=psychika typu človek. Všetci sme ľudia ale nie všetci sme človekovia (sú ľudia ktorí svedomie nemajú=démonický typ psychiky alebo ktorí ho nepočúvajú=zvierací typ psychiky a psychika typu zombie).
 • Ľudo/ľudia = ľudská bytosť s potenciálom stať sa Človekom
 • Svedomie = (intuícia, duch, duša, astrálne telá,…) = operátor biorobota
 • diktatúra Svedomia = signály, správy, obrazy prichádzajúce od osobného JA
 • genetický potenciál = schopnosti a vedomosti všetkých predkov
 • Slovan = biely človek (nie farba kože) = človek svetla = každá ľudská bytosť majúca Svedomie a schopnosť a vôľu ho vnímať a riadiť sa ním
 • Védy = vedenie = prirodzenosť, ako súhlasný stav medzi telom, svedomím a okolím, oproti tomu je viera ako viera v tvrdenie iných, vytvárane neprirodzenej reality
 • Prirodzenosť = usporiadanie a fungovania vesmíru (ako v malom tak vo veľkom)
 • Realita = spôsob fungovania, ktorý sme ako ľudstvo vytvorili
 • V súčasnéj dobe je najväčším problémom tejto našej civilizácie extrémny konflikt medzi Prirodzenosťou a Realitou

Úlohy existencie ľudských bytostí v tomto trojrozmernom priestore:

 • úloha jednotlivca
  • prísť na to, kde on alebo jeho predkovia urobili chyby, zmeniť sám seba a chyby napraviť/odčiniť
  • „zakoreniť“, t.j. zabezpečiť pokračovanie rodu tak, aby ak sa na tento svet bude musieť vrátiť, tak by mal mať vytvorený čo najvyšší genetický potenciál na to, aby mohol splniť predchádzajúce
 • úloha rodiny (dieťa, otec, matka, dedo, babka)
 • hlavná úloha rodiny je vytvoriť všetky podmienky na to, aby každý jednotlivec prichádzajúci na tento svet mal možnosť plne rozvinúť svoj genetický potenciál a splniť úlohu jednotlivca
 • Dieťa je najhlavnejší člen Rodiny, je to slobodná a dokonalá bytosť so svojím genetickým potenciálom, je nadradené všetkým členom rodiny vo všetkých priestoroch
 • hlavná úloha Otca je vytvoriť a udržať vonkajšie prostredie rodiny, t.j. vytvoriť a udržať priestor a prostriedky na to, aby Matka mohla odchovať deti, je hlavný vo vonkajšom prostredí a smerom navonok, vo vnútornom prostredí rodiny je podriadený všetkým členom Rodiny
 • hlavná úloha Matky je mať a odchovať deti, vytvoriť harmonické vnútorné prostredie rodiny (tzv. „teplo domova“)
 • hlavná úloha Babky je výchova vnúčat a riadenie vnútorného fungovania rodiny
 • hlavná úloha Dedka je prejsť do spravovania vonkajšieho prostredia prostredníctvom rodu a občiny
 • úloha rodu je vývin na genetickej úrovni do psychiky typu človek
 • občiny (komunity) = vytvoriť a zabezpečiť vonkajšie prostredie na rozvoj všetkých rodov a rodín a udržiavať harmonické vzťahy s ostatnými ľudskými komunitami, hlavne dosiahnuť čo najväčšiu sebestačnosť a bezpečnosť občiny, postarať sa o menej rozvinuté rody tak ako rodičia o deti v rodine. Ochrana formou ozbrojenej domobrany.
 • úloha dŕžavy (štátu) = vytvoriť a zabezpečiť vonkajšie prostredie na rozvoj všetkých rodov a občín a udržiavať harmonické vzťahy s ostatnými dŕžavami, hlavne zabezpečiť úplnú sebestačnosť dŕžavy a ochranu a obranu dŕžavy, a to aj pravidelnou armádou, nie však príliš lepšie vyzbrojenou ako domobrany občín.

Sociálne skupiny

 • Volchvovia, duchovní pracovníci, ich hlavná úloha je duchovný rozvoj komunity a schopnosť vedieť rozpoznať genetický potenciál každého jednotlivca prichádzajúceho na tento svet tak, aby Rodina vedela ako prispôsobiť prostredie pre vývoj takéhoto jednotlivca
 • riadiaci pracovníci, vojaci = riadiaci pracovníci môžu byť len zakorenený Dedovia, organizujú život Komunity a Dŕžavy, vojaci len na úrovni Dŕžavy na obranu a ochranu všetkých Komunít v Dŕžave
 • sedliaci, správcovia, remeselníci, obchodníci = najdôležitejšia skupina ľudí, zabezpečujúca prirodzenú ekonomiku komunít ako aj spoluprácu s ostatnými komunitami
 • ľudia nepočúvajúci svedomie = úloha pre Občinu vytvoriť podmienky tak, aby Rodina a Rod ľudí nepočúvajúcich svedomie mali možnosť svedomie započuť popr. aby ich potomkovia sa mohli vyvinúť do vyššie uvedených skupín
 • ľudia nemajúci svedomie = úloha Občiny ochrániť ostatných členov Komunity od ich vplyvu ale opäť tak, aby sa u ich potomkov mohla vyvinúť schopnosť svedomia (nezabíjať, nevyháňať)
 • niekedy v minulosti nebolo odporúčané kríženie medzi troma vyššími skupinami a nižšími, čo malo zabezpečiť zachovanie vysokého genetického rozvoja vyšších vrstiev. V dnešnej situácii degenerovaných ľudí na našej planéte toto nie je aktuálne, napriek tomu kríženie fyzicky príliš odlišných typov ľudí vedie k degenerácii vývoja rodu a v prípade extrémneho kríženia typu černoch-mongoloid, beloch-mongoloid,… dochádza behom pár nasledujúcich generácií k neplodnosti a vymretiu rodu.

 

PROCESY súčasnosti

HLAVNÉ CIELE GP

 • dostať technosféru planéty zem na takú úroveň, aby na uspokojovanie ich potrieb stačili stroje, popr. aby mohli “žiť večne” prenesením svojho intelektu na technologický nosič
 • predstava GP je život cca 500mil príslušníkov elít obsluhovaných strojmi, stroje vyrábajúce a opravujúce stroje
 • prechodne plánujú život cca 3 mld ľudí rozdelených na 1mld elít, 1mld obslužného personálu (sluhovia a opravári strojov) a 1mld “divokých” ľudí na zkuľtúrňovanie oblastí zo zničenou prírodou
 • akonáhle sa GP podarí prenos centier koncentrácie riadenia na východ, dokončia depopuláciu planéty Zem na počty podľa predchádzajúceho
 • NewWorldOrder ako odpútanie pozornosti alebo snaha americkej štátnej elity o nahradenie GP

VEĽKÝ PROCES – rušenie „kapitalizmu anglosaského typu“ a prechod na „socializmus čínskeho typu“, prenos centier koncentrácie nadnárodného riadenia z euro-atlantického priestoru do juhovýchodnej ázie, najmä z US a UK do Číny a Iránu, súčasné centrá sú

 • finančno-ekonomické centrum City of London
 • ideologické centrum Vatikán
 • vojensko-mocenské centrum Washington D.C.
 • možné nové centrá ako Honk Kong, Signapour, Astana, …, možné nové kresťanské centrum Arménsko
 • centrum bývania popr. rekreácie GP a globálnej elity je plánovaný Nový Zéland
 • plánovaný prechod aj GP elít z kresťanstva na islám
 • plánované zrušenie USD ako rezervnej meny, za cryptomeny plne pod kontrolou biblického systému, rozdelené na valutové zóny
 • čínsky postup cez tzv Novú hodvábnu cestu – kúpené grécke prístavy, nástup do talianska, postup strategických investícií v celej európe
 • nová hodvábna cesta môže byť aj na odlev výrobných a mozgových síl z európy do číny a následná realizácia podrojektu európsky islámsky chalifát

PODPROCES v priestore Euroázie – Európsky islámsky chalifát na území európy, zničenie európskej časti Ruska a pričlenenie Sibíre pod Čínu

 • po prenose riadenia GP budú potrebovať len malú časť Európskej elity, hlavne Britskej, a tzv. európske “mozgy” na presídlenie do Číny,
 • zvyšok elít a obyvateľstvo Európy je určené na likvidáciu a/alebo degeneráciu vytvorením “plavného kotla” na zmiešanie rôznych druhov ľudí, zrušenie súčasných štátnych útvarov a vznik nových
 • je možné, že územie V4 a projektu Trimoria (Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Rakúsko, a popr. Balkánske štáty) sú určené na obnovenie Rakúskouhorska nového typu. Pravdepodobne by to bolo len na prechodné obdobie ako nárazníková zóna medzi Západoeurópskych islámskym chalifátom a Ruskom, a to len do doby finálneho zničenia Ruska
 • pôvodný plán predpokladal prienik tzv. “nesprávneho” Islámu (suniti) prostredníctvom aj organizácií typu Islamský štát, vyvolanie chaosu v Európe a následný príchod tzv. správneho islámu (šiiti) reprezentovaným Iránom
 • US štátna elita ako inštrument riadenia GP ale proti vôli GP spustila fázu nástupu sunitského Islámu predčasne
 • GP sa teraz snažia stabilizovať Európu a vyviesť ju z pod kontroly US štátnej elity
 • V európe bol aktivizovaný GP proces odstránenia riadenia zo strany Am. Št. El. Začiatkom apríla 2019 švajčiarsky novinár publikoval článok o prepojení NATO a nacionalistických štruktúr v niektorých štátoch vrátane podpory teroristických organizácií. Dôkaz v praxi ako to am št el organizuje bola príprava pravého sektora a futbalových ultras pred majdanom na ukrajine.

 

V súčasnosti prechádzame ekonomickou, ekologickou, vojenno-politickou krízou. A len cez krízy je ľudská spoločnosť prinútená zmeniť svoje vedomie a spoznať pravdy – istoty. V tomto duchu všetky procesy dnes prebiehajúce su vysoko konštruktívne a každý, kto príjme ich reálnu existenciu, môže prejsť týmyto procesmi vedomo t.j. bez väčších strát na fyzickej alebo energetickej úrovni (matariálnej a duchovnej), poprípade s výnosmi v energetickej oblasti. Kríza sú nové možnosti a nie koniec sveta.

Súvisiace
Jaks Michal Zelensky ( Vedagor ) tadesco.cz Metódy šedých, o čo sa snažia
Prečo zhorel Quasimodo v Notre Dame

Metódy šedých, o čo sa snažia #9 - Prečo zhorel Quasimodo v Notre Dame

Tartaria Vladimír Laubert
Koncepcia svetoponímania

Koncepcia svetoponímania

Vladimír Laubert Tartaria Dŕžava
Stará viera našich predkov

Stará viera našich predkov

Vladimír Laubert Slovanská košile Slovanský smen na Valašsku Dŕžava Slovieni
Slovanský védizmus v Dŕžave

Slovanský smen na Valašsku - Slovanský védizmus v Dŕžave

Séria: Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB
InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom Globálny mocenský systém (GMS)
KSB

Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #4 - KSB

InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom Globálny mocenský systém (GMS)
KSB

Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #5 - KSB

InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom
Finančné skupiny 90. rokov

Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #7 - Finančné skupiny 90. rokov

InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom
Voľby do Európskeho kalifátu

Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #8 - Voľby do Európskeho kalifátu

Séria: Dopoludnie na Infovojne s Adrianom
InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom Globálny mocenský systém (GMS)
KSB

Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #4 - KSB

InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom Globálny mocenský systém (GMS)
KSB

Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #5 - KSB

InfoVojna ( IV ) Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB Dopoludnie na Infovojne s Adrianom
Finančné skupiny 90. rokov

Koncepcia spoločnej bezpečnosti - KSB #7 - Finančné skupiny 90. rokov

InfoVojna ( IV ) Ratko Sudecký Dopoludnie na Infovojne s Adrianom
Noční vlci

Dopoludnie na Infovojne s Adrianom - Noční vlci

Komentáre

comments powered by Disqus