Abrahámovské náboženstvo

Abrahámovské náboženstvo je náboženstvo, ktoré uznáva Abraháma ako praotca. Sú tri základné abrahámovské náboženstvá: 

  • judaizmus
  • kresťanstvo
  • islam

Všetky tri majú spoločný základ v Starom zákone.

Ide najmä o judaizmus, kresťanstvo a islam, teda svetové náboženstvá priamo či nepriamo ovplyvnené starovekým židovským náboženstvom.

Napriek radu odlišností majú abrahámovské náboženstvá rad spoločných znakov. Spája ich najmä viera v jedného osobného Boha – monoteizmus, pričom Boh je zároveň chápaný ako tvorca a sudca sveta a človeka, ktorý odmeňuje dobrých a trestá zlých ľudí (na tomto svete a podľa niektorých tradícii i posmrtne). Ľudia môžu mať k tomuto Bohu osobný vzťah prejavujúci sa najmä modlitbou a konaním dobrých skutkov; častý, hoci nie všeobecne prítomný je aj dôraz na povinnosť šírenia svojej viery (misia).

 

Kresťanstvo a židovstvo priamo zdieľajú svoje sväté Písma: spisy nazývané v judaizme Tanach sú u katolíckych a pravoslávnych kresťanov súčasťou Starého zákona a teda ich Biblie, zatiaľ čo protestanti dokonca Tanach chápu ako celý Starý zákon. I posvätné Písma špecifické pre jednotlivé náboženstvá často preberajú teologické obsahy, postavy a príbehy zo spisov historicky starších náboženstiev, hoci tieto tradície často pretvárajú a reinterpretujú. Kresťanský Nový zákon tak naväzuje na prorocké očakávania Starého zákona a udalosti Ježišovho života a smrti vykladá v duchu týchto proroctiev.

 

Mohamed tiež zo začiatku považoval pôvodné židovské a kresťanské zjavenie za pravé a nadviazal na ne. V Koráne sa o Biblii hovorí ako o svätej knihe, ktorá bola Ježišovi zjavená rovnako ako Mohamedovi Korán. Až neskôr islamská právna veda zaujala stanovisko, podľa ktorého kresťania chápu Ježišom odovzdané zjavenia nesprávne, v Koráne o tom zmienka nie je. Podľa islamu kresťania a židia chápu náuku obsiahnutú v Písme prekrútene a pravdu zvestujú len čiastočne, pretože pravdu v celej svojej hĺbke obsahuje len Korán. Hoci moslimovia Bibliu a jej náuku odmietajú, zdieľajú so židmi a kresťanmi okrem viery v Abraháma aj veľa ďalších prvkov, napríklad modifikované Desatoro alebo vieru v Ježiša ako jedného z prorokov. 

Cigáni - potomkovia izraelského pokolenia Simeona ?

Pred niekoľkými rokmi Šmuel Avukijah, izraelský amatérsky biblický učenec, študoval týždennú školu a upozornil na nasledujúci verš 15 v kapitole 33 knihy Genesis: "Ezau mu povedal: „Nech teda idú s tebou niektorí z mojich ľudí!“. Avukijah sa zaoberal otázkou, čo sú to za ľudia a niekoľko rokov hľadal odpovede na túto otázku. Teraz Avukijah dospel k záveru, že títo ľudia sú - cigáni, potomkovia izraelského pokolenia Simeona.

Avukijah publikoval svoje myšlienky na fejsbúku a okamžite dostal súhlasné potvrdenia ako od židov, tak aj od cigáňov. Minulý týždeň Avukijah a ešte niekoľko desiatok izraelčanov, ako aj šesťdesiati francúzsky cigáni prišli z radosťou do Izraela, aby sa zišli na prvom židovsko-cigánskom fóre.

"Cigáni vedia, že sú židovského pôvodu, ale nemajú žiadne dôkazy, - Avukijah povedal izraelskej tlači. - Som si istý, že som zjednotil svoj výskum s novými informáciami o cigánskej komunite, jej pôvode a jej tradíciách, môžeme tieto body zjednotiť a vytvoriť si úplný obraz."

Tým, ktorí tu vidia zavádzanie, Avukijah chce pripomenúť, že nacisti chceli vyhladiť iba dva národy - židov a cigánov a toto historické spojenie "nemôžeme ignorovať, táto skutočnosť naznačuje, že v cigáňoch sme objavili jedno zo startených našich pokolení".

Avukijah si nedopisuje iba s tisícmi cigánskymi a židovskými vedcami, ktorí chcú od neho viac dôkazov, potvrdzujúce jeho myšlienku, taktiež pracuje aj na knihe a aj filme, ktoré chce predstaviť niekoľkým popredným predstaviteľom úradov v Izraeli. Je si celkom istý, avšak, zo začiatku bude väčšina odmietať jeho zistenia.

"Samozrejme, ľudia sa ma budú snažiť odmietnúť, - hovorí, - ale verím v židovskú logiku, podľa ktorej sa dejú veci, ktoré sa z počiatku zdali nemožnými, ako napríklad, vzdelávanie v Izraeli. Toto bol taktiež sen, absolútne neuskutočniteľný, napriek tomu sme tu a žijeme v tejto spoločnosti. A myslím si, že to isté sa stane aj s cigánmi. Je to dlhý proces a práve iba začíname, a musíme postupovať pomaly vpred a z rozumom, ak je moja myšlienka správna, nakoniec časom uspejeme a všetko sa nám podarí".

Súvisiace

Séria: Metódy šedých, o čo sa snažia

Komentáre

comments powered by Disqus