Metódy šedých, o čo sa snažia #4 - Kniha beštie

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Biblia Anunnaki Wanted Dead or Dead Greys

Alebo o čom mlčia kresťanskí pastieri

Kresťanskí pastieri nám hovoria, že ak chceme pochopiť bibliu, musíme ju čítať od Nového Zákona, pretože Boh je láska atď.. Ale bez znalosti začiatku, nie je správne pochopený koniec. A čítaním Starého Zákona sa pred nami otvára to, že biblický boh má podivnú "lásku". Najprv, čo vám udrie do očí = je patologická "láska" ku krvavým obetiam, ničeniu - likvidácie rôznych národov a ďalších ohavností. Odkiaľ sa to vzalo v biblickom bohu, ak ON je DOKONALOSŤ a LÁSKA? Tak sa poďme na všetko po poriadku pozrieť.

Biblický boh je absolútne jediný a pomstí sa národom za to, že ho neuznávajú

„Lis som šliapal sám a z národov nebol nik pri mne. Pošliapal som ich vo svojom hneve, zdrvil som ich vo svojej prchlivosti, nuž striekala ich krv na môj šat a celé rúcho som si poškvrnil. Lebo som mal deň pomsty na mysli, a prišiel rok môjho vykúpenia. Obzeral som sa, ale pomocníka nebolo, díval som sa, nebolo však toho, kto by ma podporil; vtedy mi bolo pomocníkom moje rameno a podporila ma moja prchlivosť, že som šliapal národy vo svojom hneve, opojil som ich svojou prchlivosťou a vylial som na zem ich krv.“ (Iz 63:3-6)

"Všetky národy sú pred ním ako nič, za márnosť a prázdnotu ich pokladá." (Iz 40:17)

Teda neprítomnosť svojho národa v ňom spôsobilo patologický hnev. On je zlomyselný a pomstychtivý, mstí sa národom za to, že ho neuznávajú.

Stvorenie národa (otrokov) biblickým bohom, pre seba

Nepodarilo sa mu iné národy podriadiť, a on sa rozhodol vyrobiť si svoj vlastný národ;

"Ľud, ktorý som si stvoril, bude ohlasovať moju chválu" (Iz 43:21)

O svojom národe vždy hovorí, že on je ich boh, nazýva ich otrokmi, ako napríklad v Iz 41:8-9 (Ty však, Izrael, otrok môj, Jakub, ktorého som vyvolil, potomstvo Abraháma, môjho priateľa, teba som chopil od končín zeme, z jej okrajov som ťa povolal a riekol som ti: „Ty si môj sluha, teba som vyvolil a nezavrhol.").

A tento národ sa objavil takto:

"A tvoje narodenie? V deň, keď si sa narodila, neprerezali ti pupočnú šnúru; na očistenie ťa neumyli vodou, neposolili ťa soľou a nepovili povojníkom. Oko sa nad tebou nezľutovalo, žeby ti bolo urobilo jedinkú z týchto vecí, ale preto, že si sa hnusila, v deň tvojho narodenia ťa vyhodili na šíre pole. Vtedy som prešiel popri tebe, videl som ťa váľať sa vo vlastnej krvi i riekol som ti, zakrvavenej: Ostaň žiť! Áno, riekol som ti, zakrvavenej: Ostaň žiť! Zveľaďuj sa! Urobil som ťa podobnou výhonku na poli, preto si rástla, zveľaďovala si sa, dospela si do veku zrelosti, vyvinuli sa ti prsia, narástli ti vlásky, bola si však nahá a holá. Prešiel som popri tebe a hľa, bola si práve v čase lásky. Vtedy som rozostrel na teba okraj svojho plášťa a zakryl som tvoju hanbu. Prisahal som ti, uzavrel som s tebou zmluvu - hovorí Pán, Jahve - a stala si sa mojou." (Ezechiel 16:4-8).

"I vzala si svojich synov a svoje dcéry, ktorých si mne zrodila" (Ezechiel 16:20)

Takže biblický boh prechádzal okolo a inseminoval opustené dievča hneď, keď dosiahla sexuálny vek.

Asimilácia detí biblického boha medzi druhými národmi

Žena biblického boha sa stala veľmi bláznivou:

"I vzala si zo svojich šiat a urobila si si strakaté výšiny, na ktorých si smilnila, (ako nebolo, ani nebude). Potom si vzala svoje ozdobné predmety z môjho zlata a môjho striebra, ktoré som ti dal, urobila si si mužské obrazy a smilnila si s nimi" (Ezechiel 16:16,17),

pričom smilnila so všetkými zaradom, dávajúc za to darčeky, teda podplácania: "Smilnila si so synmi Egypta, svojimi telnatými susedmi, kopila si svoje smilstvo, aby si ma popudzovala." (Ezechiel 16:26),

"A smilnila si aj so synmi Asúra (pozn. Asov - Slaviano-Árijcov)..." (Ezechiel 16:28), "Hromadila si svoje smilstvo s kupeckou krajinou Chaldejcov" (Ezechiel 16:29).

V biblickom príbehu "Pirque de Rabbi Eliezer" (viď. vikipédia) (hebr. ברייתא ר" אליעזר ) sa hovorí o hriešnom počatí rodu obrov pohlavným stykom (výronom) "synov Elohima" (synov biblického boha) s "dcérami človeka". V biblii to je potvrdené: "Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli." (Gen 6:2).

Teda tu vidíme, že je tu popísaná asimilácia s druhými národmi. Biblický boh sa jej vyhráža:

"Namierim proti tebe svoju žiarlivosť, že budú zlostne zaobchádzať s tebou, odrežú ti nos a uši a tvoj dorast padne pod mečom. Oni ti zajmú synov a dcéry a tvoj dorast spáli oheň.; Nenávistne budú s tebou nakladať, zoberú všetok tvoj zisk, nechajú ťa nahú a holú a zjaví sa hanba tvojej necudnosti, tvoje výčiny a tvoje smilstvá." (Ezechiel 23:25,29).

Pod "hanba tvojej necudnosti" a "nahú a holú" sa rozumie to, že ľudia (pozemšťania) uvidia, že ona nieje človek ako oni, ale druhá - predstaviteľ biblického národa. Dokonca je Judaizmus postavený na tom, že my a oni sú odlišné bytosti. Nazývajú nás gojami, ktorých je nutné vyhladiť.

"Ale synovia sa vzbúrili proti mne" (Ezechiel 20:21) proti biblickému bohu, za čo ich on potrestá:

"„Bo, hľa, malým som ťa urobil medzi národmi, opovrhnutým medzi ľuďmi." (Jeremiáš 49:15)

 "Kto vydal na plen Jakuba a Izrael lupičom? Či nie Pán?" (Iz 42:24).

Teda biblický boh im určil takzvaný holokaust, a hnev všetkých národov proti tomuto plamenu bude vyprovokovaný od boha, ako pomsta za ich neposlušnosť. Aké sú tu nároky na nás? Všetky nároky majú k svojmu bohu. Ale ich hnev je namierený proti nám, gojom (ich nariadenia)

Židia - uctievači slnka

ktorých po podvádzaní a ničení tohto kultu "Vaše oltáre spustnú, vaše chamány sa dolámu a vašich pozabíjaných pohádžem pred vaše modly. Mŕtvoly synov Izraela položím pred vaše modly, vaše kosti roztrúsim okolo vašich oltárov." (Ezechiel 6:4-5),

teda židia podľa biblie boli uctievači slnka. Toto jednoznačne nebolo súčasťou biblického boha:

"Pána zástupov, toho majte za Svätého! On je vašou bázňou a on vaším strachom. A bude svätyňou a skalou úrazu, kameňom pádu obom domom Izraela, sieťou a osídlom obyvateľom Jeruzalema. I potknú sa oň mnohí, padnú a rozbijú sa; zachytia sa a budú ulovení.“ (Iz 8:13-15).

Teda deti sa vzopreli otcovi, nechcú byť s ním, potom budú chytení do sietí !

"Zamietnutím, zavrhnutím ho súdil, zmietol svojím ostrým víchrom v deň východného vetra. Nuž takto bude uzmierený hriech Jakubov a všetkým ovocím je: odstráni svoj hriech, keď urobí všetky oltárne kamene podobnými rozdrvenému vápencu. Nevstanú viac ašery a chamány." (Iz 27:8-9).

Teda cena vykúpenia ich viny pred ich bohom = zničenie kultu slnka na Zemi. Teda sami boli uctievači slnka, ale boli odchytení v sieti tohto boha, a aby zahladili svoju vinu, musia zničiť kult Slnka na Zemi, teda Védickú Kultúru. Čo aj teraz vidíme - Slnečné Kulty sú v tieni, a dominuje Mesiac.

Židia - nástroj biblického boha v ničení a ponižovaní ostatných národov

"Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí;...Pokorená bude pýcha človeka a znížená bude povýšenosť ľudí." (Iz 2:11-17),

"A na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami." (Iz 66:2).

Teda všetko vysoké, hrdé bude zničené a len zbabelci im budú ľúbezní, len takých ľudí on potrebuje: "blahoslavení chudobní na duchu", teda zbabelci sú pre neho blahoslavení.

"V ten deň Pán zase zdvihne ruku, aby získal zvyšok ľudu...", teda ich bil, porážal ich, trávil, ničil, mučil, posmieval sa a zvyšok pozbiera a odpustí mu a kto prežije bude "postavený na veškú cestu" (Iz 11:11-16), keď naplnia svoje poslanie zničiť Védickú Slnečnú Kultúru.

"Preto povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán, Jahve: Nie kvôli vám budem konať, dom Izraela, ale pre svoje sväté meno, ktoré ste znesväcovali u národov, ku ktorým ste prišli." (Ezechiel 36:22).

Teda nielen že on nenávidí všetky národy na zemi, on nenávidí aj svoje deti - bohom vyvolený národ, a nie pre neho, alebo v jeho mene, on pracuje. Prečo aj žid plače: "zviedol ma z cesty, roztrhal ma, zničil ma celkom" (Plač Jeremiáša 3:11).

"Priblížte sa, kmene, a čujte, pozorujte, národy, nech počúva zem a čo ju napĺňa, svet a všetko, čo z neho pochádza. Lebo Pánov hnev je nad všetkými národmi a jeho roztrpčenosť nad všetkým vojskom, zaklial ich, vydal ich na zabitie. Ich zabití budú pohodení i pôjde zápach z ich mŕtvol, vrchy rozmoknú od ich krvi." (Iz 34:1-3).

Teda biblický boh, ktorý nenávidí všetky národy, chce nás všetkých zničiť, ale potrebuje nástroj - židov, pretože tento boh, bez človeka na zemi, nezmôže nič, všetko to robí niečími rukami. Pre toto biblický boh nezničil židov, na rozdiel od nás:

"Tí, čo sa očisťujú v záhradách za kýmsi v prostriedku, ktorí jedia bravčové mäso a ošklivosť a myši, všetci spolu zahynú - hovorí Pán." (Iz 66:17),

"Veď som s tebou ja, hovorí Pán, aby som ťa zachránil. Áno, zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa roztrúsil, iba teba nezničím, ale budem ťa karhať spravodlivo a bez trestu ťa nenechám." (Jer 30:11).

Pokyny na uchopenie moci a bohatstva druhých

"Chlapcov im dám za kniežatá a samopaš zavládne nad nimi. Ľudia sa budú vzájomne trýzniť, každý svojho priateľa, chlapec sa vrhne na starca a podliak na vznešeného" (Iz 3:4,5)

Nič vám to nepripomína? Občianska vojna, kultúrna revolúcia v Číne atď. Teda princíp je jednoduchý - dať deťom do rúk moc aj presvedčenie, že sú múdrejší než ich starší. Tento jednoduchý princíp sa používa na otravu a zničenie, a potom na uchopenie moci v rôznych národoch.

Svetová nadvláda židov nad ostatnými národmi prostredníctvom peňazí a finančných úverov : "Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký." (Deuteronómium 15:6).

"A vzbudím tomuto ľudu (izraelitom) priazeň v očiach Egypťanov, takže keď pôjdete preč (teda keď utečú od Egypťanov), nedajú vám odísť naprázdno. Ženy (židovky) si vyžiadajú od svojich susediek (teda od egypťanok) a spolubývajúcich zlaté a strieborné predmety a naložíte ich na svojich synov a na svoje dcéry, a tak vyplienite Egypt." (Exodus 3:21,22).

Odmena za splnenie poslania od biblického boha

"Tma pokrýva zem a temnota národy, ale nad tebou sa zaskvel Pán a jeho sláva sa zjavila nad tebou. Národy prichádzajú k tvojmu svetlu a králi k žiare... všetci sa zišli, prišli k tebe... poklady národov prídu k tebe... všetci prídu... prinesú ti ich striebro a ich zlato...Cudzí synovia postavia ti múry a ich králi ti budú slúžiť... Tvoje brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo dne v noci, aby ti priniesli bohatstvo národov..." (Iz 60:1-11).

"Vy však sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať, bohatstvo národov budete požívať a ich nádherou sa budete chváliť." (Iz 61:6).

Nuž, toto zdravomysliaci ľudia aj tak vidia. Vidia, kto a čo sa tvorí vo svete, kto je pri všetkých "kormidlách" kontroly moci, svetového dohľadu. Vidia, ako pripisovali cudziu slávu sebe, prepisovaním histórie podľa seba atď.

"Hľa, Pánovo meno prichádza zďaleka, - jeho hnev blčí a je ťažkým kúdolom, jeho pery sú plné hnevu, jeho jazyk ako stravujúci oheň, jeho dych je ako rozvodnený potok, čo siaha až po hrdlo - aby otriasol národmi otrasom ničiacim, je uzdou na lícach národov, čo vedie k blúdeniu. Budete piesne spievať ako v noci zasväteného sviatku a v srdci sa budete radovať..." (Iz 30:27:29).

Takže náboženstvá - kresťanstvo, judaizmus, islám - to je uzda, vedúca ľudí k poblúdeniu, a u tých, kto dal túto uzdu, majú zábavu a oslavy.

Súhrn

Niečo tam lietalo - nesedelo, nemal žiadnu väzbu z národmi, všetci ho odmietli. Nikto s nim nechcel byť. Potom si vytvoril pre seba národ, ktorý sa bránil ako vedel, ale bol ulovený v sieti a stal sa nástrojom v rukách tohto boha na zničenie všetkého na Zemi a všetkých národov. On nami, pozemšťanmi, pohŕda, sme pre neho ničím, odpadom. Tento parazit, ktorý sa votrel do hotovej štruktúry, jeho cieľom je úplné, totálne poddanie. Jedným z jeho nástrojov = svetová vláda, nový svetový poriadok. Teraz majú hlavný cieľ = všiť všetkým ľuďom mikročip, s ktorým chcú mať totálnu kontrolu. Je tu votrelec a tu sú otroci, neschopní akejkoľvek voľnosti. Krok mimo a čip sa vypne - nemáš pas, nemáš peniaze, nič nemáš. Samá biblia píše čo bola Védická (Slnečná) kultúra. Potom zavedenie a nahradenie slnečných kultov na kult mesiaca v podobe náboženstiev.

Judaizmus (pre dozorcov) : Ty si bohom vyvolený človek. Všetci ostatní ľudia sú ničím, ako sliny, to sú zvieratá s tvárami človeka, musíš byť pánom života. Musíš ovládať iných ľudí. Všetok majetok gojov - je tvoje vlastníctvo, ktoré sa dočasne nachádza u nich. "...vy prevezmete vlastníctvo od národov, ktoré sú väčšie a mocnejšie ako vy." (Deuteronómium 11:23-25).

Kresťanstvo (pre otrokov) : Židia sú bohom vyvolený národ, a ty si služobník (otrok) boží. Ty si malinký človek. Na všetko božia vôľa. Všetka moc je od boha. Ty si hriešnik. Pokorená hrdosť. Pokor sa, trpezlivo, tráp sa a muč sa. Ak budeš tvrdohlavo odporovať, tak pôjdeš rovno do pekla atď.

Iné náboženstvá... Vynára sa tu logická otázka, či je Boh (Stvoriteľ, Absolútny) všetko toto? Samozrejme, že nie. Vidíme, že sa k Zemi prisalo bezohľadné, nenásitné monštrum, vošiel do  myslí a srdcí ľudí, a celý človečenský život sa stal bojom so samotným životom. A tak sa Boh k jeho stvorenému Svetu správať nemôže. Nemôže takto zaobchádzať zo svojimi deťmi, k svojej manželke. Podľa akýchkoľvek zákonov ide o patológiu, trestný čin, ohavnosť, ale práve toto nám predstavujú, ako božský prejav.

Ešte neveríte? Tu je ešte jeden dôkaz z biblie, že jahve = satan (diabol). V knihách Kroník sa opakujú mnohé udalosti opísané v knihách Kráľov :

  • Samuelova 24:1 "A Boží hnev sa zas rozpálil na Izraelitov. Ktosi pokúšal Dávida proti nim, keď mu hovoril: „Choď, spočítaj Izrael a Júdu!"
  • Kroník 21:1 "I povstal satan proti Izraelovi a pokúšal Dávida, aby spočítal Izraelitov."

Takže prepisovatelia (cenzúristi) sa pomýlili a neprepísali satana za hospodina.

Ježiš taktiež povedal židom (Ján 8:22, 8:31), že ich "otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži." (Ján 8:44).

V apokryfe Jána, gnostickom mýtuse Irenea, Hippolytusa, v Ipostáze Archonov, a najlepšie zo všetkého v Tajnej knihe Jána o tomto všetkom je všetko veľmi podrobne napísané. A tiež je napísané, že meno tohto diabla je Satanael, ktorý stvoril s prachu Adama, Lilit aj Evu. Pričom Evu osemenil Samael, predstierajúc, že je mladým pohľadným mužom:

"A Samael, anjel vzduchu, vstúpil do hada, a vzal si podobu krásneho mladého muža, ktorého videl na zemi, v krajine Hyperborea, a oklamal anjela prvého neba, ktorý bol v podobe ženy, a presvedčil Evu, aby ochutnala z ovocia dobra a zla, a ochutnávala zo zakázaného ovocia, a poznala dobro aj zlo. Samael tak oklamal Evu sladkými slovami, a stvoril jej telo. Adamovi taktiež, vidiac toto všetko, tiež ochutnal zo zakázaného ovocia, a bol naplnený túžbou hriechu a splnil svoju túžbu s Evou, aby oslávil hada... A hadovi Eva porodila syna Kaina a dcéru Kalmenu, a od Adama - Ábela, následne zabitého Kainom." (Tajná kniha Jána XVI, XVII)

Podľa "Pirque de Rabbi Eliezer", Kain bol počatý Evou od Samaela.

V "Yalkut Bereshit" je opísaný vzťah smrti s bohom (Evy zo Samaelom). "Získala som človeka od Pána.“ (Genesis 4:1)

V židovskom Talmude : "židia sú bližší k bohu, než anjeli... židia sú jednotnou bytosťou s bohom, rovnako tak, ako syn jednotnej bytosti s otcom.".

Podľa údajov z PEKLA, deti zo Samaela a Evy - sú šedí (greys), tvary so šedou kožou, čiernymi očami, prišli na našu Zem pred viac ako 5000 rokmi. Nie sú takí ako my. Sú to stvorenia Hospodina (Genesis 2) alebo Satanaela (Tajná kniha Jána). Teda sú stvorení, na rozdiel od nás - bohorodených, práve oni sú tvary a otroci svojho otca-hospodina, a my sme deti Božie.

Bio-klonovanie bolo niekde na galaktickom východe od našej Zeme, na planéte Edem: "Potom Pán, Boh, vysadil na východe, v Edene, raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril." (Genesis 2:8).

Kain odletel niekde viac na východ, na zem Nod, kde si našiel ženu: "A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nod na východ od Edenu." (Genesis 4:16).

Teda tvary sú dvojpohlavné, o tom sa píše aj v biblii, že : "Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov..." (Mat 1:2).

Potom sa miešali s inými rasami : "Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili dcéry, Boží synovia (tvari) videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli." (Genesis 6:1-2).

Táto dvojpohlavnosť sa prejavuje v ich potomkoch ako homosexualita, bisexualita, lesbizmus a dvojpohlavie (gender). Takže keď prišli k moci v roku 1917, potom prvý dekrét nebol o zemi (ako učí "ис-торы-я" - his-tori-a), ale o zrušení prenasledovania buzerantov (homosexuálov).

Oni z "okupovaných" planét vyvážajú zlato a iné zriedkavé látky cez Izrael ("sbohomboriaci", teda lebo si zápasil s Bohom (Genesis 32:29)) Mesiac = tranzitný bod, preto boli všetky projekty na výstavbu základní na Mesiaci zastavené, pretože tam sú domácimi šedí (po ktorých sa naháňajú ufológovia). Demokracia (Демократия) (doslovný preklad : "vláda prežitej vrstvy spoločnosti") - je to šikovný nástroj na realizáciu ich plánov, pretože väčšina je vždy v nepráve a väčšina sa dá ľahko podviesť. Demokracia - je skrytá forma otroctva a otrokárskeho stroja.

Keďže majú iba dva elementy (telo a dušu), potom iba pre ich spásu bol poslaný Kristus, prinesúc im Ducha Svätého, lebo ten, kto príjme Ducha Svätého, v tom sa prebudí Svedomie

  •  "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela.“ (Mat 15:24);
  • "Choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!" (Mat 10:6);
  • "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali." (Luk 5:31,32) 
Súvisiace
Knihy Kresťanstvo
Biblia a Korán

Biblia a Korán

Colin Goldner Svet SŠA Wanted Dead or Dead Kresťanstvo Nacisti
Za Dalajlámovým úsmevom (Dalajláma)

Za Dalajlámovým úsmevom (Dalajláma)

Vladimír Laubert Tartaria
Pohania a jazyčníci

Pohania a jazyčníci

Vladimír Laubert Tartaria Kresťanstvo
Záhady svetových náboženstiev alebo čo skrývajú staré náboženské texty

Záhady svetových náboženstiev alebo čo skrývajú staré náboženské texty

Jaroslav Chvátal Svobodný vysílač CS ( SVCS ) Absolútne neuveriteľné Anunnaki Ezo Biblia
Staroveká záhada Ježišovho pokrvného rodu

Absolútne neuveriteľné #209 - Staroveká záhada Ježišovho pokrvného rodu

Sueneé Universe Jan Marek ( Sueneé ) Biblia
Kto napísal Bibliu?

Kto napísal Bibliu?

Pavel Petkov Svobodný vysílač CS ( SVCS ) História naruby
Židia vrahovia národov

História naruby #70 - Židia vrahovia národov

tadesco.cz Tajné programy a výskumy
Genetické zbrane sú realitou

Genetické zbrane sú realitou

Matrix 2001 Biblia
Lilith

Lilith

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Wanted Dead or Dead
Záväzné citáty z talmudu

Metódy šedých, o čo sa snažia #2 - Záväzné citáty z talmudu

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Kresťanstvo
Kresťanský podvod na Slovanoch

Metódy šedých, o čo sa snažia #3 - Kresťanský podvod na Slovanoch

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Globálny mocenský systém (GMS)
Kto nám vládne

Metódy šedých, o čo sa snažia #5 - Kto nám vládne

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia
Čo slávime - Deň "Svätého Valentína"

Metódy šedých, o čo sa snažia #6 - Čo slávime - Deň "Svätého Valentína"

Komentáre

comments powered by Disqus
0