Metódy šedých, o čo sa snažia #13 - Náboženské korene liberalizmu

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia SŠA
Náboženské korene liberalizmu

Vedci zistili, že liberáli a slniečkári sú psychicky narušení

Izrael Šamir. Správa z konferencie "Náboženstvo v modernom systéme medzinárodných vzťahov: Liberalizmus a tradičné vedomie", Fakulta medzinárodných vzťahov, Štátna univerzita v Petrohrade, 24. novembra 2006

Všeobecne sa považuje, že súčasný liberalizmus je sekulárny, ak nie protináboženský spôsob uvažovania. Liberalizmus sa odkláňa od sebaurčenia ako ideológie. Ak sa budete pýtať liberála, odpovie, že je proti nadradenosti ľubovoľnej ideológie, nadradenosti akéhokoľvek náboženstva. A v skutočnosti boli aj takí liberáli, ale budeme hovoriť iba o dnešnom liberalizme, ktorý sa stal ideologicky dominantným v Spojených štátoch a hrá obrovskú úlohu v Európe aj v post-sovietskom Rusku. V našej analýze liberalizmu sa budeme opierať o niektoré myšlienky zosnulého nemeckého mysliteľa Karla Schmitta.

Po porazení Nemecka v roku 1945 strávil Karl Schmitt nejaký čas v sovietskych a amerických okupačných zónach, ktoré sa neskôr stali NDR a NSR. Dokonca už vtedy si Schmitt všimol, že americký liberalizmus = militantnou ideológiou, menej náchylnou ku kompromisom než sovietsky komunizmus. Napríklad, američania vyžadovali od neho, aby preukázal svoju vieru v liberálnu demokraciu a Rusi nepožadovali prísahu na „komunistický manifest“. Táto osobná skúsenosť priviedla Schmitta k záveru, že nový americký liberalizmus (ďalej len "liberalizmus") nie je "absenciou ideológie", ale je ideológiou, ďaleko nebezpečnejšou ako komunizmus (ktorý nemá rád extrémizmus). V zátvorkách uvádzam, že Schmitt privítal "studenú vojnu", pretože videl v ZSSR silu obmedzujúcu americký ideologický nátlak.
Pochopenie ideológie agresívneho liberalizmu zvíťazilo vo vedeckých kruhoch len v posledných rokoch, nie bez pomoci amerických vojen vo Vietname, Iraku a Afganistane. Liberalizmus sa stal jasnou a dobre organizovanou ideológiou, všade vyžadujúcou zavedenie tých istých účelových zámerov. Tieto zámery možno vnímať optimisticky alebo pesimisticky: tak, ako konzument a ustrica vnímajú odlišne citrón a chablis. Všetko závisí od toho, či vy konzumujete alebo ste konzumovaný vy.

 • Ľudské práva, ALEBO popretie kolektívnych práv.
 • Ochrana menšín, ALEBO popretie práv väčšiny.
 • Súkromné vlastníctvo médií, ALEBO výlučné právo kapitálu na formovanie verejnej mienky.
 • Ochrana žien a homosexuálnych vzťahov – ALEBO likvidácia rodiny.
 • Antirasizmus - ALEBO popretie preferenčných práv pôvodného obyvateľstva.
 • Propaganda hospodárskej nezávislosti ALEBO zákaz na sociálnu vzájomnú pomoc.
 • Oddelenie cirkvi od štátu ALEBO sloboda protikresťanskej propagandy aj zákaz kresťanskej úlohy vo verejnej sfére.
 • Voliteľná forma vlády ("demokracia"), s obmedzením odsúhlasenia národom a orgánov (politických strán) s dominantným postavením.

Ďalšia veľmi dôležitá myšlienka patrí Karlovi Schmidtovi: „KAŽDÁ IDEOLÓGIA JE SKRYTÁ NÁBOŽENSKÁ DOKTRÍNA“. Podľa jeho slov: «all of the most pregnant concepts of modern doctrine are secularized theological concepts» "VŠETKY NAJDÔLEŽITEJŠIE KONCEPTY MODERNEJ DOKTRÍNY SÚ SEKULARIZOVANÉ TEOLOGICKÉ KONCEPTY". A skutočne, v ruskom komunizme sa odráža sekulárne pravoslávie: „od Krista, kráčajúceho pred družinou nasledovníkov v básni Bloka až po heslo chruščovovskej éry "Človek k človeku = priateľ, súdruh a brat", dominovala pravoslávna kresťanská myšlienka zmierenia.

Aké že je náboženské pozadie nového liberalizmu? Tu sa názory vedcov a teológov rozdeľujú. Jedni, na čele z Weberom, vidia v liberalizme vývoj protestantizmu. Druhí poukazujú na silný protináboženský zápal liberálov a považujú ho za takú inú formu satanizmu. Tretí popierajú satanizmus, alebo ho definujú ako absenciu Boha. Môj pastier Theodosiusa zo Sebaste si všimol potom, čo nasledovali Averinceva, že nový liberalizmus sa snaží vymazať všetky stopy Božej Prítomnosti, zničiac akúkoľvek pripomienku o Kristovi. Zomrelý Alexander Panarin ho považoval za formu pohanstva, za mýtus o Spotrebiteľoch a Tovaroch mimo spoločnosti.

Podľa môjho názoru, doktrína o "liberálnej demokracii a ľudských právach", prinášaná vojskami námorníckej pechoty USA na brehy riek Tigris a Amurdaria, predstavuje v sebe kryptonáboženskú, sekularizovanú formu židovského judaizmu, alebo židovského neo-judaizmu; jeho prívrženci reprodukujú názory charakteristické pre židov; židia často vystupujú v úlohe kazateľov novej viery, zatiaľ čo jej priaznivci veria v svätosť Izraela. V podstate, keď sú v Holandsku zapaľované mešity a v Izraeli sú ničené kostoly, toto nespôsobuje žiadne emócie v porovnaní s tým, čo sa začne, keď na múr synagógy maľujú graffiti. USA určujú stupeň loajálnosti svojich spojencov v súlade s ich postojom voči židom. Múzeum (alebo skôr Chrám) holokaustu sa nachádza v blízkosti Bieleho domu. Podpora židovského štátu je povinným bodom programu všetkých amerických politikov. Judaizmus - jediné náboženstvo, s ktorým je zakázané bojovať v rámci hlavného prúdu diskurzu. Pripomeňme si búrku, vyvolanú listom 500 - ak by taký istý list pôsobil s rovnakou vytrvalosťou voči kresťanskej cirkvi, bol by bezproblémov vytlačený na stránkach „Moskovského Komsomolca“.

Zviditeľňuje sa evidentná prepojenosť medzi paleo-judaizmom a jeho novou verziou. V židovskom štáte stelesnili paranoidný strach a nenávisť židov voči nežidom, a zároveň sa politika Pentagonu prejavuje rovnakým strachom a nenávisťou, ale v celosvetovom meradle. Ídei neo-judaizmu sformulované židovským nacionalistom Leo Straussom boli silno vyzdvihované židovskými novinármi, píšucimi pre „New York Times“. K dispozícii je stále projekt vybudovania nového Jeruzalemského chrámu na mieste mešity Al-Aqsa, na podporu neo-judaizmu s exoterickými (satanistickými) rituálmi.

Neojudaizmus - toto je náboženstvo Americkej Ríše a vojna na Blízkom Východe predstavuje neojudaistický džihád. Tomuto intuitívne rozumejú milióny ľudí: podľa slov Toma Friedmana z „New York Times“ "Iračania nazývali amerických okupantov židmi". Na Západe stratila cirkev svoju pozíciu, prívrženci neojudaizmu sú si istý, že západné kresťanstvo je prakticky mŕtve (oni si ešte nevšimli obrodenie pravoslávia v Rusku) a bojujú s ním nekrvavou metódou pomocou ADL (Anti-Defamation League (Liga Proti Hanobeniu)), ACLU (American Civil Liberties Union (Americká Liga Pre Občianske Slobody)) a ďalšími protikresťanskými organizáciami, ale islam je veľkým úložiskom duchovnosti, tradícií a solidarity, preto agenti neojudaizmu na ňu orientujú všetku ohnivú moc, ktorú majú k dispozícii.

Počkajte, poviete, judaizmus - je jedno z monoteistických náboženstiev, jej nasledovníci veria v Boha rovnako ako kresťania a moslimovia. Židia sú našimi spolubojovníkmi v spoločnom boji s bohorúhačmi. To znamená, že aj neo-židia sú ideologicky a teologicky blízko k nám. Čo môže byť spoločné medzi judaizmom a anti-duchovným, anti-náboženským kultom globalizmu, neoliberalizmom, rozvratom rodiny a ničením prírody, kultom utilitarizmu, odcudzením a odchodom od zdrojov, protichodným súdržnej spoločnosti, solidarite, tradíciám? Na koniec, judaizmus je pomerne tradičný a nie menej ako ostatné náboženstvá stojace na pozíciách zmierenia.

Zdá sa, že toto je vážna námietka, povedal by som, podkopávajúca náš pokus o identifikáciu. Ale je však založená na nedostatku pochopenia jednej dôležitej črty judaizmu. Rovnako ako rímsky boh Janus, judaizmus má dve tváre, jedna – je obrátená k židom a druhá – je obrátená k ne-židom. Judaizmus vyžaduje protichodné veci od židov a ne-židov. Týmto sa odlišuje od kresťanstva, islamu a budhizmu. Tieto veľké náboženstvá nemajú požiadavky k tým, ktorí nie sú ich nasledovníkmi, s výnimkou jednej požiadavky - stať sa ich nasledovníkom. Judaizmus nevyžaduje od goja, aby sa stal židom. Okrem toho, on toto neschvaľuje, ak to priamo nezakazuje.

Judaizmus vyžaduje od goja nemať náboženstvo, neveriť v žiadnom prípade v niečo iné, okrem Boha v najširšom zmysle slova, nesláviť svoje náboženské sviatky, neposkytovať pomoc svojim spoluveriacim. Všetky myšlienky nového liberalizmu, ktoré som opísal, sa hodia do tohto konceptu.

 • Práva jednotlivca proti právam kolektívu - goj nemá žiadne kolektívne práva. Právo na kolektívnu, skupinovú hru patrí iba (neo) židom a ostatní musia hrať individuálne. Presnejšie: ľudské práva pre vás, kolektívne práva - pre nás. Medzinárodní pracovníci sú zlikvidovaní, ale vzrastá úloha medzinárodných bohatých, povedané slovami Maxima Kantora .
 • Ochrana menšín, popieranie práv väčšiny = prirodzené pre menšinové náboženstvo.
 • Súkromné vlastníctvo médií, výlučné právo kapitálu na formovanie verejnej mienky. Je to spôsobené vnímaním judaizmu ako konkurenčnej cirkvi, ktorá chce ovládať národ.
 • Ochrana žien a homosexuálnych vzťahov - znamená odstránenie rodiny. - Judaizmus neverí samotnému gojovi. Likvidácia rodiny zvyšuje vplyv na robotníka.
 • Antirasizmus - znamená popieranie prednostných práv domáceho obyvateľstva. Toto je prirodzené pre žida, ktorý nie je domáci v žiadnej krajine sveta. V liberálnej paradigme umožňuje antirasizmus dovážať lacnú pracovnú silu, pomáha zahraničným korporáciám pôsobiť na cudzom území.
 • Propaganda ekonomickej nezávislosti znamená zákaz sociálnej vzájomnej pomoci. Jeden z postojov judaizmu, podľa ktorého je mimo židovskej komunity zakázaná akákoľvek vzájomná pomoc.
 • Sloboda protikresťanskej propagandy. Ako sme už spomínali, skutočný liberalizmus nekoná proti judaizmu. Napríklad v Amerike je zakázané inštalovať symboly kresťanskej viery na verejných miestach, ale je povolené vystavovať svietniky židovskej Chanuky. V mnohých krajinách je kritika judaizmu záležitosťou jurisdikcie - v Rusku boli mnohé pokusy židovských organizácií dostať kritikov pred súd.
 • Demokracia: ak nesúhlasíš s vyššie uvedenými princípmi, potom sa tvoje hlasovanie (voľba vo voľbách) nezapočítava, ak súhlasíš - nezáleží na tom, koho volíš. Napríklad, Izrael sa nazýva demokraciou, hoci polovica obyvateľstva sú gojovia a sú zbavení práva voliť a rozdiel medzi židovskými stranami je zanedbateľný. Demokratické víťazstvo Hamasu v Palestíne alebo Lukašenka v Bielorusku bolo prijaté s nepriateľstvom. V Srbsku sa konali opakovane voľby, až kým neboli zvolení požadovaní kandidáti.

 

Takže, dospeli sme k záveru - súčasný liberalizmus = judaizmus vo svojej špeciálnej, špecificky určenej pre nežidovskú verziu, a nie sloboda od náboženstva, ako potvrdzujú jeho podporovatelia.

Из различных общедоступных ресурсов

Súvisiace
Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Globálny mocenský systém (GMS)
Kto nám vládne

Metódy šedých, o čo sa snažia #5 - Kto nám vládne

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Wanted Dead or Dead
Tanija

Metódy šedých, o čo sa snažia #1 - Tanija

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia
Invázia mimozemšťanov

Metódy šedých, o čo sa snažia #11 - Invázia mimozemšťanov

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia Tajné programy a výskumy
Motor na vodu

Metódy šedých, o čo sa snažia #12 - Motor na vodu

Michal Zelensky ( Vedagor ) Metódy šedých, o čo sa snažia
Judaizmus - Podvod v prospech žida

Metódy šedých, o čo sa snažia #14 - Judaizmus - Podvod v prospech žida

Myslenky o Metódy šedých, o čo sa snažia Wanted Dead or Dead Dejiny Záhady
Černobyľská havária bol teroristický útok

Metódy šedých, o čo sa snažia - Černobyľská havária bol teroristický útok

Komentáre

comments powered by Disqus
0