Protokoly siónskych mudrcov

Kniežatá zloby

Wanted Dead or Dead

Kniežatá zloby

8. apríla 2019  334.7 KB  Protokoly Sionskych Mudrcov.pdf
Protokoly siónskych mudrcov

Protokoly siónskych mudrcov sú v hrubých rysoch vyjadrením programu Židovstva, ktorý súčasne naznačuje plán a prostriedky k ovládnutiu a zničeniu všetkých nežidovských národov a štátov bez výnimky, a podáva návod, ako si má Židovstvo počínať, aby na zrúcaninách týchto štátov vybudovalo svoje celosvetové panstvo.
Tento plán je vyvrcholením po celé roky pestovanej a udržiavanej starozákonnej predstavy Židovstva o sebe, Židoch, ako o národe vyvolenom Jahvem k vládnutiu nad celým svetom. Je vyvrcholením onoho židovského egocentrizmu, ktorý pod vplyvom odvekej výchovy viedol k vyhroteniu nenávisti Židovstva voči všetkému nežidovskému, zaznamenanom v Starom zákone, úplne podľa Jehovových prejavov.

Protokoly obsahujú v koncentrovanej forme i veľa z toho, čo vieme o histórii pomeru Židovstva k Rimanom a iným starovekým nežidovským národom a najmä o histórii prenasledovania kresťanov týmito národmi, štvanými Židmi. Tento program bol však určený výhradne Židom a nikdy sa nemal dostať do nežidovských rúk. Bol ukrývaný rovnako starostlivo, ako bol ukrývaný obsah Talmudu pred zrakmi nezasvätených. Spravodlivosť však rozhodla inak. Ak sa Talmud stal korisťou germánskeho árijského ducha, zosobneného Jánom Eisenmengerom, Protokoly sa stali korisťou ducha slovanského, zosobneného Ruskou Glinkovovou a ruským štátnym radom Račkovským. Títo Árijci z rôznych národných kmeňov vyrvali Židovstvu jeho najdôležitejšie tajomstvo, ktoré bolo tak starostlivo ukrývané. Keď sa o tom Židia dozvedeli, použili svoj prastarý trik a vyhlásili, že Protokoly sú falzifikátom. Dnes je však úplne jasné, že tieto ich neustále opakované vyhlásenia sú trikom.

Slovania vždy stáli v popredí boja proti židovskej hydre svojím vedúcim kmeňom, predstavovaným Rusmi. Na ruskej pôde vznikli korene toho, čo nakoniec vyústilo v hitlerovský nacizmus - spoznanie nebezpečenstva židovskej svetovlády.

Je zaujímavé, že sa Slovania a Germáni nevedomky spojili a rozdelili si úlohy, bez toho, aby o sebe vedeli. Neurčila ich snáď sama Prozreteľnosť na to, aby zachránili
svet pred židovskou zlobou? Židia správne vycítili, kto je ich nezmieriteľným nepriateľom, kto by mohol mať moc a silu skrížiť ich plány a pochopili, že to môžu byť len Slovania a Germáni. Preto onen židovský dobrodinec nakreslil povestnú mapu z roku 1890, kde Rusko označuje ako púšť.

Bez preháňania možno povedať, že keby sa nebolo objavilo Eisenmengerove „Odhalené Židovstvo" a keby sa Glinkovej a Račkovskému nepodarilo získať „Protokoly", dnes by bol svet skutočnou púšťou. Ruský ideový nacizmus nestačil na odvrátenie nebezpečenstva, ktoré hrozilo Rusku a celému svetu, a to pre nepochopenie ruských vládnych kruhov. Krv ruského národa však nebola preliata nadarmo. Z nej vyklíčil odboj proti Židovstvu v celom svete, odboj, ktorý nemá obdobu v celej svetovej histórii. Ak ešte dnes slávi na mnohých miestach sveta socializmus a komunizmus, ako hlavné nástroje židovskej svetovej politiky, svoje triumfy, vyplýva to z neuvedomelosti ľudu, ktorý doteraz neodhalil, ako dôsledne je podvádzaný planými sľubmi Židov. .

Všetko utrpenie ruského národa a všetkých ostatných národov sveta je už vysvetlené. Bolo zámerne spôsobené Židovstvom, aby boli čo najviac oslabení tí, ktorých duchovnej sily sa mohlo Židovstvo obávať. A to boli predovšetkým Slovania a Germáni, národné kmene, ktorým patrí budúcnosť v Európe.

Údery, ktoré zasadilo Židovstvo árijskému svetu v podobe obidvoch svetových vojen a z nich pochádzajúcich revolúcií, mali len čiastočný účinok. Naopak, príliš mnohým sa rozjasnilo, a preto sa teraz Izrael obáva odvety a trestu. Odtiaľ pramení aj jeho šialené snaženie, aby dobehol zameškané a vyvolal nové revolúcie a vojny, kdekoľvek na svete. Židia dobre vedia, že ďalšia vojna by vyhubila všetko, čo by im mohlo prekážať. Zvyšky zbedačeného ľudstva by potom Židia vrhli do svetovej revolúcie, ktorá jediná môže priniesť Židovstvu vytýčený cieľ: koniec árijskej a všetkej nežidovskej kultúry, civilizácie a morálky, a definitívne nastolenie svetovlády židovskej kultúry, dávno zabudnutého temného Orientu. .

Rabín o Gojimoch

 1. Prešli už doby trpkého a bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila veľké pokroky. Tento pokrok je naším najpevnejším štítom, za ktorý sa môžeme ukryť a nepozorovaní rýchle prekročiť ten priestor času, ktorý nás delí od nášho vznešeného cieľa.
 2. Pozrime len na hospodársku situáciu Európy a na zdroje, ktoré si vytvorili Židia sami počiatkom tohto storočia, takže nahromadili nesmierne kapitály, ktorými disponujú, ako napríklad v Paríži, Londýne, Viedni, Berlíne, Amsterdame, Hamburgu, Ríme, Neapole a pod.
 3. Všade sú Rotschildovci, Židia, vďaka svojim miliardám pánmi finančnej situácie, nehovoriac už o tom, že sú v každom meste druhého i tretieho rádu pánmi výnosných fondov, a že sa nikde nemôže bez synov Izraela a ich priameho vplyvu previesť žiaden finančný zásah, ani dôležitý podnik.
 4. Burza zaznamenáva a reguluje tieto dlhy a my sme väčšinou všade pánmi týchto búrz. Musíme sa snažiť, aby sme zadlžovanie čo najviac uľahčovali a tým sme sa stali pánmi všetkých cien. S ohľadom na kapitály, ktoré požičiavame štátom, musíme využívať ich železnice, bane, lesy, huty, továrne, ba dokonca musíme brať ako zálohu i výnos ich daní.
 5. Poľnohospodárstvo bude vždy najväčším bohatstvom každého štátu. Veľkostatkári budú mať vždy úctu a vplyv. Naše snahy musia teda viesť k tomu, aby sa bratia v Izraeli v čo najväčšej miere zmocnili pôdy.
 6. Pod zámienkou, že chceme pomôcť pracujúcim triedam, musíme celú ťarchu daní preniesť na veľkostatkárov, a keď sa potom ich majetky dostanú do našich rúk, stane sa práca kresťanského proletariátu zdrojom nesmierneho zisku.
 7. Všetkými prostriedkami sa musíme snažiť čo najviac obmedziť vplyvy kresťanskej cirkvi, ktorá bola odjakživa naším najväčším nepriateľom a za týmto účelom musíme vzbudiť srdciach ich veriacich slobodomyseľné túžby, zaviesť pochybnosti, rozkol a náboženské hádky.
 8. Každá vojna, každá revolúcia, každá politická alebo náboženská zmena nás približuje k okamžiku, kedy dosiahneme najvyšší vytúžený cieľ.
 9. Obchod a špekulácie. Tieto dva výdatné zdroje zisku nikdy nesmieme dať vyrvať z rúk Izraelitov a predovšetkým je nutné chrániť si obchod s alkoholom, maslom, chlebom a vínom, pretože tým sa staneme neobmedzenými pánmi poľnohospodárstva. Staneme sa tak dodávateľmi obilia. A ak potom z biedy vznikne nespokojnosť a nevôľa, nájdeme vždy dosť času, aby sme zodpovednosť zvalili na vlády.
 10. Všetky verejné úrady sa musia stať prístupné Židom. Akonáhle sa raz staneme úradníkmi, dosiahneme podliezavosťou a prezieravosťou našich činiteľov pravého vplyvu a moci. Je samozrejmé, že ide len o úrady, ktoré sú spojené s poctami, mocou a privilégiami. Pretože úrady, ktoré predpokladajú vedomosti a prácu a prinášajú so sebou nepríjemnosti, môžeme prenechať kresťanom. Najdôležitejší je úrad spravodlivosti.
 11. Kariéra právneho zástupcu nám poskytuje najlepšiu príležitosť, aby sme sa mohli chváliť svojimi vedomosťami, a súčasne nám umožňuje, aby sme boli zasvätení do histórie našich najväčších nepriateľov - kresťanov. Týmito znalosťami ich potom môžeme dostať do našej závislosti.
 12. Prečo by nemohli byť Židia ministrami školstva, keď už tak často chcú byť ministrami financií. Židia sa tiež musia dostať do zákonodarných kruhov, aby tak mohli zabrániť zákonom, ktoré by mohli Gojimovia vydať proti jedine pravoverným synom Abraháma.
 13. V tomto smere sa náš plán už blíži k uskutočneniu. Vplyvom pokroku sme boli takmer všade uznaní a boli nám udelené rovnaké občianske práva ako kresťanom, ale to, čoho musíme dosiahnuť a čo musí byť stále predmetom nášho snaženia, je dosiahnuť miernejší zákon o súťaži. Tým dosiahneme zlatú baňu, ktorá vydá väčší výnos ako všetky zlaté bane Kalifornie.
 14. Izraelský ľud musí obrátiť svoje snaženie k onému mocenskému stupňu, z ktorého pramení česť a úcta. Najúčinnejším prostriedkom k tomu je zúčastniť sa na všetkých priemyselných a finančných obchodných operáciách. Pritom je nutné dávať si pozor na to, aby nevznikla hrozba súdneho stíhania, následkom nejakej nástrahy alebo zvedenia. Je teda nutné voliť pri špekulácii tú formu prefíkanosti a ten cit, ktorý máme pre obchodovanie už vrodený. Nesmieme zaostať pozadu v ničom, čo by nám mohlo zaistiť vynikajúce postavenie v spoločnosti. Filozofia, medicína, právo a politické hospodárstvo - jedným slovom všetky odvetvia, umenie a literatúra sú širokým poľom, kde nám úspech môže priniesť bohatú úrodu, a až potom postaviť naše schopnosti do patričného svetla.
 15. Tieto schopnosti sú nerozlučne spojené so špekuláciou. Napríklad prednesenie nejakého hudobného diela, hoc aj dosť slabého, nám poskytne najlepšiu príležitosť, aby sme Žida, ktorý je jeho tvorcom, vyzdvihli hore a jeho hlavu ovenčili gloriolou slávy. Čo sa týka medicíny a filozofie, tie musia tiež tvorí časť nášho duševného bohatstva.
 16. Lekár je zasvätený do najintímnejších tajomstiev rodiny, a tak má životy a zdravie našich najhorších nepriateľov, kresťanov, v rukách.
 17. Musíme podporovať uzatváranie manželstiev medzi Židmi a kresťanmi, pretože židovský ľud tým môže len získať. Určité množstvo nečistej krvi, privedenej do nášho, bohom vyvoleného národa, ho nemôže zničiť a naše dcéry dosiahnu takými manželstvami spojenie s rodinami, ktoré majú moc a vplyv. Výmenou za naše peniaze dosiahneme vplyv na naše okolie. Priateľstvo s kresťanmi nás nezvedie z cesty, ktorú sme si vytýčili, naopak, s trochou obratnosti to z nich urobí našich ochrancov.
 18. Bolo by žiadúce, aby sa Izraeliti zdržiavali brať si ženy ich svätého náboženstva k sebe ako metresy a doporučuje sa im, aby si k tejto úlohe vyhľadali kresťanské panny.
 19. Najväčší význam by malo, keby sa sviatosť manželstva nahradila jednoduchým civilným obradom, pretože potom by sa kresťanské ženy úplne dali .na našu stranu.
 20. Ak má zlato hlavnú moc na zemi, tak je určite na druhom mieste nutné sa zmieniť o tlači. Čo zmôže zlato bez tlače? Pretože vyššie uvedené veci nemôžeme uskutočniť bez tlače, je nevyhnutné, aby sa vedenie časopisov dostalo do rúk našich ľudí.
 21. Bohatstvo a obratnosť vo voľbe prostriedkov, aby nám skorumpované veličiny boli naklonené, z nás vytvorí pánov verejnej mienky a vydá ľud do našich rúk.
 22. Ak pôjdeme takto vytrvalo krok za krokom dopredu, zatlačíme kresťanov a zničíme ich vplyv. My budeme svetu predpisovať, koho má ctiť a komu má dôverovať a čo má zavrhovať.
 23. Ak proti nám povstanú niektorí jedinci a zaplavia nás klebetami, nič netušiace a poddajné masy sa nás ujmú a zastanú. Keď sa raz staneme neobmedzenými pánmi tlače, bude pre nás veľmi ľahké zmeniť pojmy o cti, cnosti, charaktere a posvätnosti rodiny, ktorá bola doposiaľ nedotknuteľná a ktorej zasadíme prvú ranu k jej úplnému zničeniu. Potom budeme môcť zničiť všetko, čo kresťanov, našich nepriateľov, v ich viere a dôvere povznášalo. A keď si z vášní vytvoríme potrebnú zbraň, budeme môcť vyhlásiť boj všetkému, čomu sa až doposiaľ vzdávala česť a úcta.
 24. Každý syn Izraela musí pochopiť jednotlivé body týchto pravých zásad, musí ich zachovávať a prehliadnuť. Tak vzrastie naša moc ako veľký strom a jeho vetvy ponesú ovocie, teda bohatstvo, zisk a vplyv. To bude náhrada za hrozný osud, ktorý po stáročia znášal Izrael Ak niekto z nás urobil krok vpred, potom za ním musí ihneď nasledovať druhý. Ak sa však dostane na scestie, potom mu musí niekto z nás pomôcť. Ak je Žid pred súdom, je nutné, aby sa ho blížni ujali a pomáhali mu, ale len vtedy, ak žil podľa predpisov, ktoré Izrael tak dlho zachováva.
 25. Náš ľud verne zachováva náboženské zvyky svojich praotcov.
 26. Náš záujem vyžaduje, aby sme preukazovali porozumenie pre sociálne otázky, zvlášť pre tie, ktoré by smerovali k zlepšeniu pomerov pracujúcich tried. V skutočnosti však musíme smerovať k tomu, aby sme sa zmocnili tejto stránky verejnej mienky a udávali jej smer.
 27. Zaslepenosť davov a ich sklony k tomu, aby sa dali oklamať patetickými frázami, nám umožní, aby sme sa ich ľahko zmocnili. Dopomôžu nám k popularite a dôvere v určitých kruhoch. Medzi našimi ľuďmi ľahko nájdeme takých, ktorí svoje vyumelkované city dokážu zaobaliť do takej výrečnosti, ako úprimní kresťania svoje skutočné presvedčenie.
 28. Je nutné, aby bol proletariát Židom naklonený a aby bol podriadený tým, ktorí majú peniaze. My ho potom budeme nútiť k revolúciám a prevratom a každá podobná katastrofa nás privedie v našom snažení bližšie k cieľu, k tomu cieľu, aby sme vládli nad celým svetom, ako to bolo prorokované nášmu otcovi Abrahámovi.

Sedenie deviate

 1. Pri uplatňovaní našich zásad musíme prihliadať na prirodzenú povahu národov, medzi ktorými budeme pôsobiť a bývať. Požívanie rovnakých zásad u všetkých národov nám nemôže priniesť úspech. Budeme však postupovať rozumne a uvidíme, že neuplynie ani desať rokov a charakteristické znaky národa sa zmenia natoľko, že budeme môcť opäť jeden národ počítať medzi naše podrobené národy.
 2. Až budeme vládnuť, nahradíme slobodomurárske heslo „voľnosť, rovnosť, bratstvo" inými heslami, ktoré budú myšlienku iba naznačovať, napr. „Právo na voľnosť, rovnosť, bratstvo". Tak sa budeme vyjadrovať... a budeme držať capa za rohy!
 3. V skutočnosti sme rozvrátili všetky vedy, okrem našej, aj keď niektoré z nich doposiaľ existujú. Ak však budú niektoré štáty proti nám niečo namietať, bude to len zdanlivé, ba bude to dokonca naše prianie alebo náš rozkaz. Ich antisemitizmus potrebujeme totiž k tomu, aby sme k sebe pripútali svojich chudobných bratov. O tom sa už ostatne nebudem rozširovať, pretože to už bolo predmetom našich rozhovorov.
 4. V skutočnosti už nemáme žiadne prekážky. Naša vláda tu je za tak nezákonných podmienok, že ju možno všeobecne označiť silným slovom „Diktatúra". Môžem prehlásiť, že my teraz robíme zákony, my sme sudcovia, my ukladáme tresty, my odsudzujeme a udeľujeme milosť a ako náčelníci všetkých našich armád, sme aj my vojvodcovia.
 5. Vládneme s nezlomnou vôľou, pretože máme v moci zvyšky kedysi mocnej, ale teraz nám oddanej strany. Máme bezuzdnú ctižiadosť, sme pomstychtiví, hovoríme s nenávisťou. Sme pôvodci svetovej hrôzovlády. Slúžia nám ľudia všetkých názorov a všetkých smerov.
 6. Monarchisti, demagógovia, komunisti a iní utopisti, všetkých tých sme zapriahli pre seba. Každý po svojom podrýva posledné zvyšky vládnej moci a pokúša sa zvrhnúť vládnuci poriadok. Týmito činmi sú rozvrátené všetky štáty, ktoré chcú mier, a aby ho dosiahli, sú ochotné všetkých obetí. Ale my im mier nedáme, pokiaľ pokorne a navonok neuznajú našu medzinárodnú nadvládu.
 7. Ľud bude bedákať a dožadovať sa, na základe medzinárodnej dohody, riešenia sociálneho problému. Ale roztrieštenie strán nám ich všetky vydalo, pretože k vedeniu straníckych bojov treba peniaze a my všetky tieto peniaze ovládame.
 8. Mohli by sme sa obávať toho aby sa nezjednotila rozumová moc gojimských vládcov, so slepou silou davu. Ale my sme už urobili proti takejto možnosti opatrenia. Medzi obe tieto moci sme postavili prekážku v podobe vzájomnej nedôvery.
 9. A tak slepá sila ľudu zostáva stále našou oporou. Len my sami ju povedieme a aby sme si rozumeli: povedieme ju tak, aby slúžila našim cieľom. Aby sa táto slepcova ruka nevymkla nášmu vedeniu, je potrebné, aby sme sa časom dostali do úzkeho styku s ľudom alebo osobne alebo pomocou oddaných bratov. Ak budeme uznávanou vládou, budeme na verejných miestach a verejne hovoriť k davom a vysvetlíme im politické problémy v takom zmysle, v akom potrebujeme.
 10. Ako zistíme čo sa vyučuje na, dedinských školách? Je to ľahké, lebo to, čo povieme ústami vlády alebo vládcu, bude ihneď známe aj celému národu, lebo sa rozšíri hlasom ľudu.
 11. Aby sme predčasne nezničili zriadenie Gojimov, dotkli sme sa ich zatiaľ len nepatrne a ovládli sme niektoré orgány štátnej správy. V minulosti pôsobili tieto obory vcelku spoľahlivo. My sme v nich za pomoci liberalizmu spôsobili chaos a vyvolali porušovanie zákonov. Získali sme vplyv na justíciu, volebné právo, tlač, osobnú slobodu a na to, čo je najdôležitejšie pri vyučovaní, ktoré je základom slobodného života.
 12. Klamali sme, podplácali, otupovali, demoralizovali dorast Gojimov tým, že sme ich učili zásadám a teóriám, ktoré sme sami pokladali za falošné, ale ku ktorým sme úmyselne dali podnet.
 13. Dostali sme sa k prekvapivým výsledkom tým, že sme nesprávne vysvetľovali texty zákonov, bez toho aby sme menili ich základný zmysel. Najprv sme ich prekrútili, urobili nejasnými tak, že sa ľudia potom v spletenom zákonodarstve vlády vôbec nemohli vyznať. Z toho vyvstala teória založiť justíciu na voľnom uvážení.
 14. Namietnete, že sa proti nám zdvihne vlna ozbrojeného odporu, ak budú naše plány predčasne odhalené. Aj toto predpokladáme a pripravili sme také technické opatrenia, že aj tí najstatočnejší sa pred nimi zachvejú. Vo všetkých hlavných mestách budú vybudované podzemné dráhy a chodby, ktoré použijeme na likvidáciu, takže budú zlikvidované aj so svojimi zariadeniami a národnými pamiatkami.

Súvisiace

Komentáre

comments powered by Disqus