Čas Popis Tagy
01:30 Bukva - Kako
04:00 Bukva - Kako
06:00 Bukva - Kako
13:45 Bukva - Kako
17:30 Bukva - On (Otec)
20:50 Bukva - On (Otec)
27:00 Bukva - Rieci
31:00 Bukva - Slovo
38:15 Bukva - Tvierdo
43:50 Bukva - Uk
46:20 Bukva - Ouk
00:25
Nuž, vážení priatelia, nastala tá chvíľa...
00:29
Som rád, že k nám dnes prišiel Andrej.
00:36
Dúfam, že tie poznatky, ktoré nám dnes odovzdá,
00:39
pôjdu na úžitok našej zeme. Osvojujte si, učte sa.
00:49
Nuž čo, ešte raz dobrý deň všetkým, začneme.
00:54
Prvá vec, ktorou by som chcel začať, priatelia moji, je vec nasledujúca:
00:58
Nikto ma nepoveril robiť to, čo robím
01:04
a preto by som vás hneď chcel požiadať, aby ste ma nebrali ako učiteľa.
01:09
Z toho dôvodu, že ani ja sám som nemal učiteľa.
01:12
Sám som absolútny samorast, samouk.
01:15
Preto, ak by som mal učiteľa, ktorý by akosi sledoval ako, čo,
01:22
v podstate zodpovedal by za moje konanie pred ľuďmi,
01:26
v takom prípade, možno, nejakým spôsobom, s nejakým nadsadením, niečo také by aj mohlo byť,
01:34
ale ja nie som učiteľ a preto si nekladiem za cieľ niečomu vás naučiť.
01:40
Tým viac, že sú tu ľudia, ktorí sú omnoho starší ako ja.
01:44
Mojou úlohou, ako to ja vidím, je jednoducho vytvoriť pozadie
01:48
pre vaše sebavzdelávanie.
01:50
Teda z môjho pohľadu, a nielen z môjho pohľadu,
01:55
ak človek čaká, že ho naučia, sám sa oberá o mnoho možností.
02:02
Variant poznania, pri ktorom niet duchovného učiteľa,
02:05
pri ktorom sú poradcovia, na ktorých, keď je treba, je možné sa obrátiť
02:09
a kde je jednoducho množstvo informácií, ktoré sú na internete,
02:13
zavše to stačí, aby sme začali a pritom dosiahli veľké úspechy.
02:18
Znamená to, existencia učiteľa dnes nie je nevyhnutnou podmienkou niekde niečo dosiahnuť.
02:28
Preto hneď chcem povedať, nesprávajte sa ku mne, prosím, ako k učiteľovi,
02:32
z toho dôvodu, že nemám žiadne právo stavať sa do takejto pozície
02:37
a do určitej miery ani zvlášť po tom netúžim.
02:41
Ako samouk si vážim u ľudí schopnosť sebavzdelávať sa.
02:45
A preto je mojou úlohou urobiť tento proces sebavzdelávania trochu komfortnejším a pohodlnejším.
02:53
A mojou úlohou je pôsobiť ako pozadie vášho sebavzdelávania.
02:57
Túto skutočnosť som si chcel s vami vyjasniť, aby ste to vedeli, aby potom neboli žiadne plané reči a domýšľania.
03:08
Ešte jeden fakt. Som samouk, žiadnych učiteľov som nemal, žiadne kontakty so strážcami som nemal,
03:17
žiadne tajné vedomosti získané z utajených zdrojov, ktoré mi prezradiac tajomstvo boli odovzdané,
03:24
aby som ich doniesol k masám, nič také a ani podobné nebolo.
03:27
Ak by niekto niečo také hovoril, nie je to pravda. Jednoducho je to fakt, ktorý som chcel poznamenať.
03:35
Nuž, dnes budeme rozprávať, dnes aj zajtra, o staroslovienskej bukvici, teda o obraznosti nášho pôvodného jazyka,
03:44
ktorého pozostatky používame dodnes.
03:47
A skôr ako začneme, chcel by som položiť takúto otázku
03:54
vám všetkým, ale nie v tom zmysle, aby ste mi teraz odpovedali. Odpovedzte sami sebe.
04:00
Čo vás sem priviedlo a prečo sa chcete zoznámiť s touto témou?
04:04
Prečo kladiem takúto otázku? Pretože táto téma nie je pre všetkých.
04:08
Treba pochopiť, že jednoducho pre informáciu sa s ňou môže zoznámiť každý.
04:14
A každý si odnesie pre seba niečo užitočné. Nepochybne.
04:17
Ale táto téma nie je jednoduchá. Vyžaduje určité úsilie, aby si ju bolo možné osvojiť.
04:26
A prečo to hovorím? Hovorím to z toho dôvodu, že to úsilie, ktoré bude vynaložené
04:35
na osvojenie danej témy, bude mať význam v tom prípade, ak to bude dôležité pre vaše životné poslanie,
04:41
alebo v tej etape, v ktorej sa práve nachádzate, v etape konkrétne duchovného rozvoja.
04:47
Ak ste sem prišli jednoducho inštinktívne, ťahalo vás to, chcete, cítite, že tak je to správne,
04:54
je správne zoznámiť sa s obraznosťou jazyka, pochopiť, čo stojí za každým slovom, každým zvukom, za každým písmenom,
05:01
je to správne. Ale ak nemáte odpoveď na otázku: A má to význam? tu... a o to viac na otázku Prečo?,
05:13
veľmi rýchlo sa u vás objaví spomaľovací útlm. Prečo? Problém je v tom, vlastne nie problém, ale také špecifikum
05:22
našich ľudí je v tom, že sme "polohlupáci", teda keď treba myslieť, nemyslíme, keď treba počúvať srdcom, srdcom nepočúvame.
05:32
Nuž práve keď treba vypnúť svoj rozum, počúvame, čo nám on diktuje a keď treba zapnúť svoju hlavu, spravidla ju nezapíname.
05:34
tak práve keď treba vypnúť svoj um, my počúvame, čo nám um diktuje a keď treba zapnúť svoju hlavu, my ju spravidla nezapíname.
05:44
A práve v tom momente prebieha desynchronizácia. Človek by mal vedieť používať ako svoju hlavu, intelektuálny potenciál,
05:52
tak aj srdce - citové, empatické vnímanie.
05:55
A ak vás srdce priviedlo, povedzme, ono stimulovalo to, aby ste prišli zoznámiť sa s touto témou, tak to je dobre,
06:07
ale veľmi rýchlo, tu, váš zdravý rozum začne klásť otázky.
06:12
Načo? Načo to potrebujeme? Konkrétne vám. A dať si odpoveď na túto otázku nie je také jednoduché.
06:21
Ale verte, je to potrebné. Inak vám zdravý rozum začne našepkávať, aby ste obrátili svoju pozornosť na niečo užitočnejšie.
06:31
V dnešných, súčasných podmienkach... než študovať jazyk, ktorý sa už dávno prestal používať, ktorým ľudia nehovoria
06:38
a ktorý je dnes pre nás, v princípe, zdá sa, neaktuálny. Toto bude našepkávať zdravý rozum každému, kto sa zoznamuje s bukvicou.
06:47
A na to je potrebné byť pripravený. To nie je svojho druhu pokušenie, je to taký mechanizmus, sila odporu.
06:57
V indickej a slovanskej duchovnej, v indickej a kresťanskej duchovnej kultúre má rovnaké označenie.
07:05
Akokoľvek je to zvláštne, v kresťanskej a indickej, ale nie v našej duchovnej kultúre. Je to nasledujúce slovo.
07:16
Označuje odpor. Satana znamená odpor v sanskrite. Teda, sila odporu, inercia, spomaľovací útlm vzniká preto,
07:29
aby sme dosahujúc svoje ciele, smerujúc k svojim cieľom, stretávajúc sa s odporom, inerciálnym odporom,
07:38
neustále vynakladali silu vôle na dosiahnutie výsledku, a po dosiahnutí výsledku, aby sme si mohli tento výsledok vychutnať.
07:46
Inak, bez síl odporu nebolo by pre nás také zaujímavé dosahovať vytýčené ciele.
07:52
Nakoľko na dosiahnutie cieľa postačoval by minimálny impulz.
07:56
A bolo by to postačujúce. A tak musíme neustále vynakladať silu vôle, aby sme dosiahli daný výsledok.
08:04
A to isté, absolútne to isté, sa deje s tými ľuďmi, ktorí sa napríklad začínajú zaoberať osvojením asgardskej duchovnej školy.
08:15
Začínajú spravidla naplno, prebehnú po 6 lekcií za deň, potom stále menej a menej, potom už majú len jednu lekciu denne,
08:22
kým sa nezastavia úplne, pretože nedokážu čeliť inerciálnej sile odporu.
08:29
Prečo nikto z vás ešte nepozná bukvicu? Položme si túto otázku. Odpoviem vám: pretože bukvica nepatrí do okruhu
08:43
vašich životných záujmov. Bukvica sa nachádza niekde tu, predpokladajme.
08:48
Schematicky. O čom to vypovedá? Vypovedá to o tom, že ak chcete dosiahnuť túto pozíciu, automaticky budete musieť
08:57
roztrhnúť kruh, uzavretý kruh svojho života. Inak sa jednoducho zoznámite, prídete tu na exkurziu, poviete si: Fíha! Super!
09:08
A vrátite sa naspäť. Koniec.
09:10
Áno, zoznámite sa, možno čosi si uchováte, možno nejaké obrazy niektorých bukvíc si zapamätáte, nezabudnete ich
09:22
ako zabudnete všetky ostatné. Ale ak si chcete skutočne osvojiť danú tému, budete musieť roztrhnúť uzavretý kruh svojho života.
09:30
Z toho dôvodu, že v danej chvíli u každého z vás bukvica nepatrí do okruhu životných záujmov.
09:41
A preto aj kladiem otázku: Prečo? Je potrebné rozbíjať svoj životný kruh, aby sme ho rozšírili do takej miery, aby doň patrila bukvica?
09:54
Ak to dosiahnete, ak roztrhnete tento zavretý kruh, rozšírite ho, až potom budete môcť využiť bukvicu z praktického hľadiska.
10:05
V prvom rade pre pochopenie samého seba, ale aj ostatných ľudí.
10:13
Keď som sa začal zoznamovať s témou bukvice, spočiatku som ju vnímal ako čisto teoretickú tému,
10:20
ktorá pomáha zoznámiť sa s veľkoleposťou historického dedičstva, ktorého už niet. Taká svojho druhu detailizácia
10:28
majestátnosti našich predkov.
10:30
Aby som mohol názorne pochopiť, precítiť, dotknúť sa toho, akí boli múdri a silní a takto lepšie pochopiť úroveň pádu, ktorý nastal.
10:42
Teda práve takýmto spôsobom som sa začal zoznamovať so staroslovienskou bukvicou v rámci štúdia asgardskej duchovnej školy.
10:50
No potom, s pribúdajúcimi skúsenosťami som začal chápať, že bukvicu možno využiť i z praktického hľadiska.
10:57
A poskytuje kolosálne ponímanie, práve bukvica dokáže priviesť k pochopeniu toho, čo je bez bukvice ťažko pochopiteľné.
11:08
A preto je bukvica v prvom rade nástrojom na pochopenie seba a sveta okolo nás.
11:17
Ak budeme pristupovať z takejto pozície, vtedy môžeme dosiahnuť konkrétne výsledky tak v trhaní uzavretého kruhu nepochopenia svojho života,
11:27
ako aj v dosahovaní nových hraníc, kde pochopenie bude už prirodzenou súčasťou vášho života.
11:37
Všimli ste si taký zaujímavý aspekt, že na každom stupni uvedomenia si, keď život človeka prechádza na novú úroveň,
11:44
prakticky na 90% sa mení prostredie okolo neho? Stretli ste sa s takým? Samozrejme, stretli.. Niektorí tým prešli mnohokrát.
11:52
O čom to svedčí? O tom, že v konkrétnom kruhu človeka obklopujú určití ľudia. Práve obklopujú. Kruh, kde v centre sa nachádza človek.
12:04
Ale keď trhá tento kruh, to, čo ho obklopovalo, sa stráca. Z väčšej časti. Zostávajú tí, ktorí prechádzajú do ďalšieho kruhu.
12:14
Môžeme povedať, dá sa to znázorniť v podobe špirály. Ak zobrazujeme pohľad nie zhora, ale zboku.
12:22
Na každom závite špirály nás obklopujú určití ľudia, určité udalosti, dokonca určité priority a určité ciele a úlohy.
12:34
A aj keď si niečo odnášame z konkrétneho kruhu - nejakých ľudí, záľuby, určité dispozície, tak je to práve to, to sme mohli vyniesť,
12:46
čo sa zmenilo spolu s nami, sem, do ďalšieho kruhu, prešli napríklad ľudia, ktorí sa súčasne s nami duchovne zdokonalili.
12:52
A postupne sa oni, ich prítomnosť v našom živote vytratí. Prečo to hovorím? Problém je v tom, že bukvica sa nachádza
13:07
na nasledujúcom závite špirály, na nasledujúcom stupni uvedomenia si. Možno ju využiť ako mechanizmus prechodu
13:14
na nasledujúci stupeň svojho duchovného rozvoja. Práve v tomto význame pracujem s bukvicou, nie z kultúrno-tradičného aspektu,
13:24
nie z hľadiska filológie, pre jej osvojenie kvôli čítaniu starých textov. To príde. Je taká možnosť u ľudí, ktorí si osvojili bukvicu,
13:35
že čítajú staré texty 500, 600, dokonca tisíc rokov staré. To nie je problém. Ale to nie je hlavné. Nie je hlavné, že bukvica
13:45
dokáže prekonať jazykovú bariéru s minulosťou, hoci je to príjemný vedľajší efekt. Hlavné je to, že prebieha hĺbková vnútorná činnosť
13:52
pri zoznamovaní sa s obrazmi bukvíc. Poďme ďalej. Bukvica, ako som už povedal, umožňuje pretrhnúť uzavretý kruh svojho života.
14:04
Tento kruh, akokoľvek je veľký, je ohraničený. Z tohto hľadiska možno nájsť paralely s takými duchovnými praktikami,
14:14
duchovno ezoterického charakteru ako praktiky na realizáciu želaní alebo vytvorenia zámerov s cieľom ich uskutočnenia.
14:22
Ak nám niečo chýba, znamená to, že to niečo nepatrí do okruhu nášho ponímania, inak by tam bolo. Je za hranicami kruhu.
14:31
A preto je východisko jedno: buď sa zriecť tohto zámeru, na výber je buď sa zriecť svojho zámeru alebo roztrhnúť uzavretý kruh.
14:40
Práve praktika roztrhnutia uzavretého kruhu je jednou zo silných praktík dosiahnutia cieľa. Ako sa trhá kruh?
14:50
Uzavretý kruh sa trhá tým, že človek robí niečo, čo mu nie je vlastné.
14:56
Samozrejme, je veľmi žiaduce, dokonca by som povedal, nutné, aby to bolo nie na škodu človeku, ale na úžitok.
15:06
Povedzme, človek sa nikdy neoblieval studenou vodou, napríklad. A zrazu sa rozhodol a začal sa oblievať vodou
15:13
alebo natierať sa snehom, povedzme. Začal sa otužovať. To znamená, že sa už uňho trhá uzavretý kruh.
15:22
Ak to predtým bolo za hranicami jeho kruhu života, teraz sa to stalo normou. Vďaka tomu sa kruh rozširuje
15:31
a vďaka rozšíreniu tohto kruhu, ak ste sa vydali týmto smerom, v tomto prípade bodka bude práve bodom oblievania.
15:40
Do vašej sféry budú patriť aj mnohé iné parametre, vrátane tých úmyslov a želaní, ktoré ste si stanovili ako ciele pre ich dosiahnutie.
15:52
Ak je kruh uzavretý, je jedno v akom smere ho začneme trhať. Pretože ak je uzavretý, roztrhnúť ho môžeme kdekoľvek.
16:04
A preto aj taká jednoduchá prax, keď sa človek začína oblievať studenou vodou každé ráno, akokoľvek sa to zdá byť zvláštne,
16:11
vedie k splneniu želaní. Pretože dochádza k roztrhnutiu kruhu. Rozumiete postupu? To isté sa deje s bukvicami.
16:19
Vezmime si, že bukvica neparí do kruhu vášho ponímania. Môžete na chvíľu výjsť z kruhu a vydať sa na exkurziu v tomto smere.
16:27
Zoznámiť sa, povedať áno, naši predkovia boli veľkí. Koľkýkrát. Sami sebe. A potom sa vrátiť k svojmu bežnému životu,
16:38
znovu bežať po kruhu ako kôň v cirkuse, alebo jednoducho chodiť po uzavretom kruhu svojho života.
16:45
No s pomocou bukvice sa dá roztrhnúť kruh. Chcem vám povedať toto: prvý variant je jednoduchší, druhý je omnoho ťažší.
16:55
Prvý variant vám umožní trochu rozšíriť rozhľad, ale váš život nezmení. Druhý variant umožní kardinálne zmeniť váš život
17:05
Až do jeho úplného preformátovania, nájdenia chýb a ich opravenia. Pozrime sa teda, aké existujú prístupy k štúdiu bukvice.
17:19
Je to dôležité, pretože v závislosti od prístupu si utvárame svoj názor, určujeme priority, kladieme akcenty.
17:29
Bukvica je veľmi hlboká téma. A preto je úplne samozrejme, že dokonca, hoci by sme sa stretávali každý deň v priebehu mesiaca
17:37
po niekoľko hodín, aj tak by sme ju nedokázali rozobrať.
17:41
A čo už hovoriť o seminári, ktorý bude prebiehať doslova, v podstate, hovoríme o hodinách a nie o dňoch.
17:49
A preto, ak to sumárne vezmeme, v závislosti od toho, aký profil si vyberieme, závisí aj naše vnímanie, to, na čo budeme klásť dôraz.
18:00
Nuž, prvý moment, ktorý existuje pri štúdiu bukvice, to sme konkrétne my. Je to aspekt, môžeme povedať, filologický.
18:08
To znamená, že ľudia, ktorí študujú bukvicu, berú a začínajú sa učiť gramatiku staroruského jazyka, napríklad,
18:16
začínajú sa učiť akési úrovne slovies, časovaní, viete, mnoho termínov, čisto filologických, určité časy, slovné druhy atď.
18:33
Teda čisto filologický prístup. Nie je zlý, ale neumožňuje pochopenie, hlboké pochopenie toho, čo predstavuje bukvica, ale hlavne
18:44
ako ju môžeme využiť tu a teraz. A práve to je dôležité. A preto čisto filologický prístup je prejavom čisto vedeckého
18:59
takého algoritmu práce s informáciami. Študujú bukvicu, staroruský jazyk ako historický fenomén, ktorého už niet.
19:09
Ale, či chceme alebo nie, človek s takýmto prístupom si dáva pokyn, že toho už niet. Ak študujeme staroruský jazyk
19:18
ako historický fenomén. Prehrmelo to a ostalo v minulosti. Koniec.Oživiť sa ho už nepodarí. Akékoľvek pokusy o oživenie sú umelé
19:28
pokusy, ako to oni chápu, vrátiť čas naspäť. Žijú v lineárnej pozícii chápania času, kde je minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
19:36
A ešte presnejšie, kde je minulosť a budúcnosť. A prítomnosti niet. Pretože prítomnosť je tu najmenšia jednotka.
19:44
Je to okamih medzi minulosťou a budúcnosťou, a presnejšie, troška.
19:49
Prečo? Nuž konkrétne začiatok tejto frázy je minulosť a jej koniec je už budúcnosť. A kde je prítomnosť?
19:56
V tomto lineárnom chápaní času, v tomto modeli má človek stále nedostatok času. A čomu sa čudovať, keď prítomnosť je len troška.
20:06
Prečo sa čudovať, že nemáme čas?
20:08
Poznáte to, taký prístup, že ľudia, vrátane slovanského sveta, stále hovoria: nemáme čas, nemáme čas, nemáme čas.
20:16
Štandardná, povedzme tak hovorovo výhovorka, ohľadom toho, aby sa nevenovali sami sebe. Niet na to času.
20:24
A prečo sa čudovať? Prečo sa čudovať tomu, že niet času, ak žijeme v takomto lineárnom modeli?
20:30
Sú dva časy. Niet minulosti, ani prítomnosti.
20:34
Je všeobsiahla prítomnosť a večnosť. To je všetko.
20:38
Vo všeobsiahlej prítomnosti žije naše vedomie.
20:43
A vo večnosti žije naše podvedomie.
20:45
Tento model predstavuje vertikálu času.
20:50
Kde tento bod je tu a teraz, a tento je večnosť. A toto je prechod v jednom a druhom smere.
21:00
A práve to, že čas nebeží lineárne, predstavuje naša bukvica iža.
21:10
Aha, ako beží čas z pohľadu našej písmenovej matrice.
21:17
Pozrite sa: ak má človek neustále nedostatok času,
21:20
žije v tomto modeli. Predstavme si, že ľudia sa začínajú učiť bukvicu s takýmto prístupom.
21:25
Toto je bod prítomnosti, toto minulosti, a niekde tu bol staroruský jazyk.
21:34
Niekde tam, dávno, pred tisíc, dvetisíc, päťtisíc rokmi.
21:39
No dobre, výborne. Sú historické dôkazy o jeho existencii.
21:44
Všetko vynikajúco. No zdravý rozum začína hovoriť:
21:51
Načo míňať čas v prítomnosti na niečo, čo už nikdy nebude v tomto lineárnom modeli?
21:57
Prehrmelo to a ostalo v minulosti. Hotovo.
22:00
A postupne sa u takéhoto človeka spúšťa tento mechanizmus
22:04
- mechanizmus pasívneho útlmu.
22:06
A v dôsledku toho človek, aj keď bol na počiatku nadšený,
22:11
začal študovať starosloviensky jazyk veľmi aktívne, dokonca kupoval, pozeral, sťahoval z internetu učebnice
22:18
staroruského, staroslovienskeho jazyka, študoval, študoval, študoval,
22:21
ale potom zdravý rozum postupne začne prevládať. No a zdravý rozum je v tomto modeli zatiaľ živý.
22:29
Hovorí: radšej rozmýšľaj o budúcnosti ako o minulosti.
22:32
Radšej začni a osvoj si nejaký praktický smer.
22:38
Aby si mohol peniaze zarobiť nejakým iným spôsobom a zabezpečiť svoju rodinu.
22:43
A to je, chcem vám povedať, úplne správne.
22:47
Správne našepkáva zdravý rozum.
22:47
A preto keď si človek kladie za cieľ osvojiť si bukvicu z pozície filológie,
22:55
z takej pozície, aby sa dotkol minulosti, pochopil koľkýkrát veľkoleposť našich predkov,
23:03
tento prístup je odsúdený na neúspech.
23:06
Práve z toho dôvodu, že vznikne nesúlad medzi pocitmi, keď človeka jednoducho inštinktívne priťahuje a zdravým rozumom,
23:16
ktorý bude hovoriť, že namiesto toho, aby sme sa dotýkali minulosti, mali by sme radšej porozmýšľať o budúcnosti.
23:23
Z pozície vertikály času, viete, načo myslieť o tom, čo nebolo, rozmýšľaj radšej o druhom, o tom čo nikdy nebude.
23:32
T.j. večnosť v sebe obsahuje pojem minulosti, prítomnosti i budúcnosti.
23:38
Tento proces, lineárne chápanie času, prechod na lineárne chápanie času,
23:47
sa napríklad v škandinávskej duchovnej kultúre prejavoval tak, že čas bol rozdelený tromi nornami, tromi velikánkami:
23:55
Urd, Verdandi a Skuld.
23:57
T.j. tri velikánky, a velikán to je vrodená forma života ľudí v škandinávskej duchovnej kultúre,
24:03
jednoducho zobrali čas a rozdelili ho.
24:05
Každá z norn sa stala ochrankyňou svojho, určitého sektoru -
24:11
minulosti, prítomnosti a budúcnosti.
24:12
Analógie sú aj v gréckej duchovnej kultúre.
24:16
Ak si všimnete, ak hovoríme o slovanskej duchovnej kultúre, v nej niet takého delenia času - na minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
24:22
Je tu bohyňa Makoš a jej dcéry Doľa a Nedoľa, ktoré spletajú osud, a niť.
24:28
Ale pletú ho vo večnosti. Nie v minulosti, prítomnosti či budúcnosti. Ony sú vo večnosti.
24:36
A niet takých duchov alebo bohýň, ktorí by zodpovedali za konkrétnu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
24:41
Niet delenia v potoku času.
24:44
Práve to odlišuje slovanskú duchovnú kultúru od mnohých druhých.
24:49
Nuž, prečo je takýto prístup odsúdený na neúspech?
24:54
Pretože človek si nedokáže odpovedať na otázku, načo potrebuje bukvicu a čo mu tá prinesie.
25:02
Bude sa snažiť zdôvodniť si to sám sebe v tom zmysle, že sa chce dotknúť, zoznámiť sa s majestátnosťou svojich predkov,
25:10
ale v takýchto prípadoch môj otec hovoril túto frázu a stále hovorí,
25:16
páči sa mi opakovať ju ľuďom: nie je potrebné letieť na mesiac, aby sme pochopili, že tam nie je vzduch.
25:23
To, že naši predkovia boli veľkí, môžeme pochopiť aj tak,
25:28
bez zahĺbenia sa do bukvice.
25:31
Položme si otázku: je to správne? Odpoveď je jednoznačná: áno, správne.
25:36
Možno pomerne jednoducho pozrieť si, pochopiť, niekoľko lekcií popočúvať. Všetkému rozumieme. Poďakovať sa a ísť ďalej.
25:42
Niečo také, čo bude mať pre nás hodnotu teraz a tu.
25:46
Nuž práve tento prístup k štúdiu bukvice z pozície filológie
25:50
odvádza človeka z pozície tu a teraz, zo všeobsiahlej prítomnosti
25:56
do minulosti. A namiesto toho, aby využil bukvicu tak, aby bol všímavejší k tomu, čo sa deje tu a teraz,
26:04
namiesto toho odlieta niekam tam, do minulosti.
26:12
Chápete tento fakt? Nás práve teraz vyššie sily stavajú do takej pozície, aby sme sa vracali k bodu tu a teraz.
26:19
Všetkými silami snažia sa sústrediť našu pozornosť na tento moment.
26:24
Na to, čo je tu a teraz.
26:28
Namiesto toho ľudia odlietajú do sveta svojich predstáv o minulosti.
26:34
Samozrejme, že naše podvedomie a tie sily, dá sa povedať, riadia sa vôľou všemohúceho,
26:45
využijú akúkoľvek možnosť, hoci ako je to zvláštne, aby takéhoto človeka odradili od štúdia bukvice.
26:51
Je to paradox. Pretože si vybral nesprávny prístup.
26:55
Vybral si prístup, ktorý vylučuje jeho prítomnosť tu a teraz.
27:00
Nuž preto je potrebné určiť prístup, určiť, čo chceme.
27:04
Čo chceme od bukvice.
27:08
Existuje ďalší prístup.
27:09
Nie je to už prístup filologický. Je to už prístup, dá sa povedať, kultúrno-tradičný.
27:20
Čím sa líši kultúra od tradícií? Začneme z tohto momentu.
27:26
V podstate, sú to pojmy pomerne blízke. často ich používame,
27:31
ale často ľudia nechápu, v čom je rozdiel medzi kultúrou a tradíciou.
27:35
Problém je v tom, že kultúra, to je taký veľmi široký plast dedičstva, ktorý sa uchoval.
27:42
Môžeme tam zaradiť aj knihy, mnohopočetné povesti, ktoré sa odovzdávajú ústnym podaním, mnoho-mnoho kdečoho.
27:50
A tradícia - to je aktivita. Uchovala sa tradícia tancovať chorovody. To je tradícia.
28:00
Udierať sa vajíčkami na Veľkú noc. Pochádza to z dvojverstva, no je to tradícia.
28:03
Samotné maľované vajcia - to je prvok kultúry,
28:13
no samotný proces ich maľovania, alebo keď nimi udierajú, to je už tradícia.
28:18
T. j. tradíciami sú konkrétne činnosti späté s kultúrou.
28:24
Ako tradície možno spomenúť také činnosti ako kŕmenie domáceho škriatka,
28:28
predstavenie novorodenca domácemu škriatkovi,
28:32
keď napríklad dieťaťu zhotovujú plienky z mužskej alebo ženskej košele, v závislosti od pohlavia,
28:40
tak to je tiež tradícia.
28:43
Tradície sú činnosti. Kultúra je viac statický pojem a tradícia viac dynamický.
28:53
Nuž, štúdium bukvice z kultúrno-tradičného aspektu,
28:57
z kultúrno-tradičného pohľadu je takmer to isté, čo filologický pohľad,
29:01
ale nie je taký hlboký. Je povrchnejší a preto dosiahnuteľnejší pre ľudí,
29:09
t.j. oni nevnikajú príliš do rozdielov, čím sa líši kvamperfectum od pluskvamperfecta
29:18
vo formách času staroruského jazyka.
29:19
Zvlášť to nepotrebujú. Takto filológovia nazývajú konkrétne druhy slovesných časov.
29:24
Povrchne sa zoznámia, niečo si pre seba vezmú,
29:31
pochopia, že predkovia boli veľkí a idú ďalej.
29:34
T.j. svojho druhu exkurzný prístup. Ako exkurzia: zoznámili sa, pochopili a šli ďalej.
29:41
Chcem vám povedať, že ja osobne sa týmito smermi nezaoberám.
29:49
Ani prvým, ani druhým.
29:51
Bukvica ma zaujíma z iného pohľadu.
29:53
Bukvica z hľadiska energo-informačnej výmeny.
29:57
Bukvica z pozície parapsychológie, ak chcete.
30:01
T.j. čo je to také?
30:04
Ak mi teraz dáte otázku: ako bude vyzerať sloveso byť v dvojnom čísle mužského rodu a ešte niečo také,
30:16
hneď vám chcem povedať, že vám na túto otázku neodpoviem, nakoľko som sa to nenabifľoval.
30:22
Pretože tento aspekt ma nezaujíma. Je to čisto filologický prístup.
30:27
Áno, jeho štúdium v rámci toho, že..., dokonca nie v rámci, ale ako doplnenie tohto prístupu,
30:36
energo-informačného, poskytne určité pochopenie, bol tu jeho rozbor, no netreba sa na to upínať,
30:45
prečo to bolo tak.
30:47
A práve bukvica z pozície energo-informačnej výmeny,
30:50
bukvica z pozície parapsychológie nám umožňuje hlbšie pochopiť bod tu a teraz.
30:58
T.j. neodvádza nás do sveta našich predstáv o majestátnej minulosti,
31:04
práve naopak, vracia nás späť do bodu tu a teraz.
31:08
A my začíname meniť svoj život.
31:11
Cez ponímanie, ktoré prichádza do nášho života vďaka tejto téme.
31:17
Nuž to je dôležité.
31:19
Budeme pristupovať k bukvici práve z pozície energo-informačnej výmeny,
31:27
energo-informačnej bezpečnosti a toho ako na nás vplýva.
31:31
A začneme, v tomto prípade, od základov, ako vlastne bolo povedané.
31:40
Základy - to je vždy otázka: Prečo?
31:45
Detská, ale správna otázka. Bez nej nikam. Prečo?
31:49
Ak nás tu priviedlo naše srdce, ideme inštinktívne,
31:52
potrebujeme zosynchronizovať obe tieto centrá: intelektuálne aj pocitové, empatie.
32:02
Nuž, keď sa dostanú do súladu a nebudú v nesúlade, potom môžeme spolu pomaly, po trochu začať postupovať.
32:13
Poďme si dať odpoveď na otázku prečo. Čo nám dáva bukvica?
32:18
A k tomu sa budeme musieť vrátiť k vertikále času.
32:28
Aby bolo jasné.
32:32
Tu máme vertikálu času, kde na jednej strane máme večnosť,
32:39
a na druhej strane máme okamih. Nazvime ho všepojímajúca prítomnosť.
32:46
Všepojímajúca prítomnosť.
32:56
Nuž pozrite.Keď prechádzame do tejto vertikály času,
33:01
chápeme, že všeobsiahla prítomnosť zahŕňa všetko, minulosť aj budúcnosť. Budúcnosť programujeme
33:12
prítomnosťou a minulosť, aj keď sa to zdá zvláštne, meníme vlastnú minulosť jej pochopením.
33:19
A má to jasné vysvetlenie. Minulosť podlieha zmenám rovnako ako budúcnosť.
33:26
T.j. obal ostáva ten istý, ale absolútne sa mení obsah.
33:32
Pozrite. V základoch všetkého, ktorýkoľvek človek so vzťahom k ezoterike, parapsychológii vám to povie,
33:40
je vyžarovanie. Alebo ako je dnes zvykom hovoriť vedecky - vibrácie.
33:46
Rôznej intenzity, rôznej amplitúdy.
33:49
Ak bola nejaká situácia,vštepila sa do našej pamäte na úrovni akýchsi pocitov.
33:56
Má svoje vibračné pôsobenie na našu psychiku teraz.
34:03
Táto udalosť zostala v minulosti, niekde tam v našom modeli,
34:06
a teraz na nás určitým spôsobom vplýva.
34:13
Povedzme, krivda. Vezmime si taký jednoduchý príklad ako je krivda.
34:16
Niekto nám ukrivdil, presnejšie také nebýva, alebo my sme sa na niekoho nahnevali.
34:20
Táto situácia zanechala na nás svoju stopu v podobe určitých nízkych vibrácií,
34:28
ktoré... ktoré vlastne predstavujú krivdu.
34:32
Pozrime sa ďalej. Hneváme sa a krivda ovplyvňuje náš život.
34:37
Minulosť má vplyv. Povedzme, žena sa nahnevala na muža, po čom na úrovni emocionálneho výbuchu vyšplechla,
34:44
že všetci muži sú zlí.
34:51
A k čomu to vedie? Vedie to k tomu, že začína v živote stretávať zlých mužov. Neustále. Pretože je tak naprogramovaná.
34:57
Psychoprogram. To je v princípe to, čo je dnes zvykom nazývať psychoprogram, ľudovo alebo v ľudovej mágii je zaužívané
35:05
nazývať urieknutie alebo prekliatie celibátu v tomto prípade.
35:08
Jednoducho psychoprogram, ktorý si vytvoril sám človek, žena.
35:14
Keď prehodnotí vlastnú minulosť, minulú situáciu, napríklad, odpustí tomu mužovi,
35:20
táto situácie zmení svoje vyžarovanie na úrovni jej podvedomia.
35:24
Jej vibračná charakteristika v podvedomí v danej situácii sa zmení, preto sa zmení aj vplyv minulej udalosti na jej život.
35:33
V tomto príklade, v živote tejto ženy sa môže objaviť muž viac-menej náležitý.
35:41
T.j. o čom to hovorí. Hovorí to o tom, že vlastnú minulosť, udalosti nemožno zmeniť,
35:47
ale vyžarovanie, ktoré vydávajú tieto udalosti sa zmeniť dá a je to potrebné.
35:52
V tomto pláne nepochopenie daného priviedlo k tomu, že mnohí ľudia určili sami sebe, umelo v slovanskom svete
36:00
taký bod pociťovania, ktorý veľmi škodlivo na nich pôsobí tu a teraz.
36:06
Je to bod prijatia kresťanstva na Rusi.
36:10
Ako mnoho emócií bolo z tohto dôvodu, bolo zle, hrozne, keby k tomu nedošlo... potom bol októbrový prevrat,
36:20
roku 1917, príchod k moci boľševikov, to tiež. Emócie, emócie, emócie...
36:25
Koniec koncov, ľudia si naprogramovali určité situácie vo svojom živote.
36:30
V slovanskom svete sa to stalo doslova z ničoho.
36:35
Veď nikto z nás nezažil pokrstenie Rusi.
36:36
Absolútne. No tým viac, my, nie my, ale tí ľudia, ktorí to nechápali, stanovili si emocionálny bod, emocionálne spojenie
36:48
s tým obdobím, ktoré nedokážu pojať ani svojimi predstavami. To, koľko času prešlo odvtedy,
36:54
Silne emocionalizovali z tohto dôvodu, no v dôsledku túto situáciu nijako nezmenili,
37:00
tým, že preemocionalizovali túto situáciu. Ale spustili určitý program vo svojom živote. Tu a teraz.
37:05
Nuž, keď chápeme všetky tieto skutočnosti,
37:08
chápeme, že vo všepojímajúcej prítomnosti sa nachádza naše vedomie.
37:12
A vo večnosti, na úrovni večnosti, nie na úrovni minulosti alebo budúcnosti, ale na úrovni večnosti
37:25
žije naše podvedomie.
37:28
Podvedomie. T.j. hovoríme nie o ... poďme takto: podvedomie, neuvedomelosť, vyššia uvedomelosť,
37:41
zatiaľ sa tomu nebudeme venovať. Takže jednoducho, podvedomie. Nebudeme komplikovať.
37:44
O čom to hovorí? Hovorí to o tom, že naše podvedomie
37:48
v podstate, je mimo faktorov času.
37:51
A mimo faktorov priestoru.
37:53
Podvedomie vie všetko. Úplne všetko.
37:57
Robili sa experimenty. Ak bude človek uvedený do hlbokej hypnózy,
38:03
veľmi hlbokej hypnózy, dokáže vymenovať všetkých pasažierov lietadla, ktoré letí v ktoromkoľvek bode našej planéty v danej chvíli.
38:12
Udivujúce! No nášmu podvedomiu je známe skutočne absolútne všetko.
38:17
Je zložité si predstaviť, že všetok informačný obsah sveta je obsiahnutý naším podvedomím.
38:23
Obmedzené je spektrum nášho vedomia, ale nie podvedomia. Podvedomie vie všetko.
38:28
Na tom je založený taký pojem ako mantika.
38:33
T.j. mechanizmus komunikácie so svojím podvedomím cez niečo:
38:42
kyvadlo, rámy, niekto používa karty, niekto tarot, iný runy, nie je to podstatné. Je to v podstate kontakt so svojím podvedomím.
38:50
Jednoducho cez nejaký vonkajší nástroj.
38:52
Máme vedomie a podvedomie. Vedomie vo všeochvatujúcej prítomnosti, podvedomie vo večnosti.
39:03
Nuž, pozrite sa, v čom je prínos bukvice.
39:07
Bukvica je jazyk podvedomia. Bukvica je tu. Je vo večnosti a na úrovni podvedomia.
39:22
A tu máme súčasný jazyk.
39:25
A nie je dôležité, či ruský, ukrajinský, bieloruský alebo dokonca anglický.
39:33
Je to súčasný jazykový systém, ktorým hovoríme tu a teraz na úrovni vedomia.
39:40
A je jazyk podvedomia.
39:45
A tu je veľmi dôležitý moment.
39:46
Všetci ste počuli také tvrdenie, že dlhý čas sa jazyk nemenil vôbec.
39:55
A meniť sa začal len počas temného obdobia, keď ľudia začali určité... spájať s vonkajším dianím, niečo umelo vložili,
40:04
jazyky sa začali rozchádzať. A niektorí to jednoducho spájajú s globálnymi kozmickými procesmi.
40:11
S priebehom noci Svaroga a mnohé iné.
40:15
Takže ste počuli o tom, že jazyk sa nemenil v priebehu dlhých období.
40:20
Nuž, s veľkou mierou pravdepodobnosti možno tvrdiť práve toto.
40:25
Prečo? Pretože, ak ľudia pojímali svojím spektrom vedomia tie podvedomé aspekty, ktoré nepojímame my teraz,
40:33
tak mali záujem na tom, aby naše slová naše vedomie chápalo rovnako ako podvedomie.
40:42
Inými slovami, ľudia hovorili tým jazykom, ktorým podvedomie
40:48
prijímalo to, čo sme mu práve chceli povedať.
40:52
Vysvetlím na príklade.
40:57
Teda príklad, ktorý tu dnes už odznel.
40:59
Príklad s časticou ne. Na úrovni vedomia hovoríme niečo s časticou ne, rozumejúc odmietanie tohto javu.
41:08
Podvedomie časticu ne nevníma, to je jasné.
41:10
Prečo nevníma? Pretože to znamená "naše je (*áno)".
41:14
Je to jasná vec. No ak je to naše áno, ak hovoríme: Nerob! V podstate hovoríme podvedomiu - naše je - rob!
41:21
Samozrejme, že deti, u ktorých je vedomie ešte len v procese formovania sa,
41:26
v procese rastu, oni časticu ne nevnímajú.
41:30
Pozrite sa, hovoríme podvedomiu, že nie sme chorí. Podvedomie zosilňuje chorobu.
41:37
Prečo, Pretože "naše je" je chorý, v podstate.
41:40
Iný príklad. Jednoducho, ako funguje na úrovni vedomia a podvedomia komunikácia ľudí navzájom.
41:51
Nuž, povedzme, muž poprosí ženu, aby mu dala "ručku" (*pero), čím má na mysli predmet na písanie.
42:00
Na úrovni vedomia jasné - výmena informácií. čo tu môže byť nepochopiteľné.
42:06
Existuje ručka (pero), predmet na písanie, muž potrebuje pero, poprosil pero, aby si mohol niečo zapísať.
42:09
Ale podvedomie nepozná taký pojem ako pero. Pre podvedomie je "rúčka" - ruka v zdrobnenom, láskavom tvare.
42:18
Rozumiete? Podvedome, podvedomie ženy vníma tento slovný odkaz ako to, že jej muž venuje určitý druh pozornosti.
42:31
Drobnosť. Ale teraz jazyk vedomia a podvedomia sú oddelené od seba veľmi silno.
42:41
Keď doma hovoríme: Zatvor dvere "nahlucho" (*úplne).Podvedomie to chápe ako pokyn k zhoršeniu sluchu.
42:45
Existuje taká skupina slov, ktoré programujú choroby.
42:50
Také slová ako: kosť v hrdle, neznášam ho, nenávidím - pokyn k zhoršeniu zraku
43:01
Keď to hovoríme, nepodrozumievame podobné veci.
43:07
Nechceme takto spustiť mechanizmus vlastného zhoršenia zdravia.
43:12
Ale keď človek sústavne hovorí, že neznáša (*nemôže stráviť) niekoho,
43:16
objavujú sa uňho problémy s trávením.
43:18
Už pomlčím, čo bude, keď hovorí: tieto problémy sú úplné "hemoroidy"(*dlhodobé).
43:23
Rozumiete? Alebo: nepretržitý hlavybôľ.
43:29
Bežia programy. Pretože podvedomie to takto vníma.
43:32
A v tomto zmysle, čím ďalej v potoku času v tomto modeli sa vzďaľujeme,
43:39
tým viac dochádza k rozsynchronizovaniu medzi jazykom vedomia a jazykom podvedomia.
43:44
Pozrite sa, každý človek je rozdelený na podosobnosti.
43:48
Viete to z psychológie, že v každom z nás sú podosobnosti nášho vnútorného ja.
43:52
A teraz prebieha ešte väčšie delenie týchto podosobností.
43:58
Človek v podstate celý svoj život bojuje so sebou.
44:01
Všetky tieto podosobnosti tak či onak sú v podvedomí,
44:02
ale pri určitom pokyne sa aktivizuje tá, či oná podosobnosť.
44:07
A človek sa začína správať tak, ako sa obyčajne správa v určitých situáciách.
44:12
Ale nie všeobecne v živote.
44:15
Podvedomie, práve, chráni v sebe tieto podosobnosti,
44:16
a keď sa vzďaľujeme v podstate svojej, to, čo filológovia nazývajú
44:26
prirodzeným vývojom jazyka,
44:29
pohyb od minulosti k prítomnosti, keď študujú históriu jazykov,
44:33
v podstate svojej v tomto modeli je pohyb od večnosti k "teraz",
44:39
vzdialenie od chápania podvedomých procesov
44:42
a ešte väčšie rozsynchronizovanie medzi ponímaním vedomia a podvedomia.
44:48
Nuž v čom je problém?
44:51
A preto, skutočne, prvotný jazyk, ako ľudia rozprávali, sú informácie, milióny rokov po sebe, sa nemenil.
45:03
Nemohol sa meniť. Strážili si ho ako posvätnú vec.
45:07
A kritériom previerky tohto jazyka je, keď podvedomie vníma slovesné posolstvo úplne rovnako ako to vníma aj vedomie.
45:18
Dnes je prakticky všetko naopak.
45:20
Dnes človek hovorí jedno, podvedomie prijíma úplne iné.
45:25
Rozoberme si to na takomto príklade.
45:29
Jednoducho, aby bolo jasné, presnejšie - jasnejšie.
45:37
Vezmeme si: Stretli sa dvaja ľudia a začali sa rozprávať.
45:42
Prvý človek. A druhý človek.
45:48
Každý má vedomie a podvedomie.
45:51
Vedomie prvého človeka a vedomie druhého človeka. Podvedomie prvého človeka a podvedomie druhého.
46:03
Pozerajte sa, ako prebieha mechanizmus komunikácie dnes.
46:09
Prvý človek hovorí druhému, že sa mu, dajme tomu, pokazil počítač.
46:21
Ide slovné poslanie. Jednoducho porovnávanie informácie. Vedomie tak aj pochopilo, pretože to prebieha v súčasnom jazyku.
46:33
Prebieha okamžitá interpretácia, vyskakuje obraz, všetko je tu jasné.
46:39
Na úrovni podvedomia tento človek odovzdáva... Najprv, čo odovzdáva sebe?
46:50
Komp (*počítač). Toto slovo som už uvádzal, je pomerne typické.
46:52
Ko - to je smer pohybu, M - myšlienky, P - pokoj.
46:59
T.j. v podstate, keď hovoríme, vezmime si toto slovo, ktoré sa v súčasnosti používa, osekané slovo "kompiuter",
47:06
ktoré vôbec nie je nášho pôvodu,
47:09
ale nikto nezrušil pôsobenie bukvice. To je obsiahnuté. Dokonca, aj keď ich napíšeme vzájomne izolované.
47:17
Ukazuje sa, že do tohto slova je vložený stupeň nepokojnosti a snaha človeka - KO, svoje myšlienky - M upokojiť -P.
47:25
To hovorí o tom, že keď je snaha, znamená to, že pokoja myšlienok niet.
47:30
A preto odovzdáva svojmu podvedomiu informáciu, že je uňho vysoký stupeň vnútorného nepokoja.
47:40
Podvedomie prvého človeka to vysiela do podvedomia druhého človeka.
47:44
Že u tohto človeka je vysoká úroveň znepokojenia.
47:47
A toto poslanie ide tu, z podvedomia druhého človeka - tu. To isté poslanie, ktoré bolo odovzdané tu.
48:01
V podstate, keď prvý človek hovorí, že sa mu pokazil počítač (komp),
48:05
podvedomie toho, ku komu smeruje oslovenie začína hovoriť, že tohto človeka treba ukľudniť,
48:12
pretože je uňho vysoká úroveň znepokojenia, neuškodilo by mu znížiť intenzitu svojich vibrácií.
48:17
T.j. prebieha úplné rozsynchronizovanie. Viete si predstaviť, áno?
48:21
Mechanizmus komunikácie: hovoríme jedno, podvedomie prijíma úplne iné.
48:25
A predstavte si, keď sa hovorí o takých vážnych veciach ako, povedzme, modlitby alebo hymny, prosby, oslavné spevy k predkom, bohom, najvyššiemu.
48:41
Kto k akej duchovnej kultúre patrí, ten to tak nazýva, používajúc svoje teofanické obrazy.
48:49
Pozrite sa, k čomu to vedie.
48:52
Pomlčím už o tom, že je mnoho prikázaní s časticou ne.
48:57
Nezabiješ. Je jasné, ako sa programujeme: naše je - zabi. Pochopiteľne, že tu je, jemne povedané,
49:04
pomimo toho, že tu je výzva k zabitiu, je tu ešte aj výzva k zabitiu svojho - naše veď je zabi, ne.
49:14
Tieto skutočnosti, jemne povedané, vyžadujú určitú filtráciu,
49:19
pretože to, čo je vybudované na úrovni vedomia, skutočne užitočný, dôveryhodný, skutočne svetlý podnet,
49:29
ak je nesprávne sformulovaný, tak podvedomie ho môže prijať úplne inak.
49:34
A existuje na to mnoho jasných príkladov, kde v slovanskej duchovnej kultúre,
49:38
v nejakej filozofickej škole, v slovanstve, vnímajú..., povedzme, hlásajú jedno, v skutočnosti robia druhé.
49:50
Tvrdia, že Slovania majú byť nábožensky tolerantní, vážiť si iné kultúry, iné tradície, iné viery,
49:58
hovoria áno, tak je to múdro, tak je to správne
50:02
a potom začínajú viesť otvorenú kritiku na adresu iných učení, iných náboženstiev,
50:10
atď., kultúr, tradícií.
50:13
Chápete, hovorí sa jedno a robí sa druhé. Ale prečo?
50:16
Ľudí ťahá robiť to. Počúvajú na úrovni vedomia jedno, ale podvedomie to interpretuje úplne inak.
50:26
To je problém. A tento problém stále viac a viac zväčšuje priepasť medzi týmito dvomi smermi.
50:35
Je pochopiteľné, že počas jednej generácie vážne sa tým zaoberajúc, venujúc sa výskumom, je jasné, že nie je možné
50:47
všetko toto znovu spojiť. Vrátiť jednotu vedomia a podvedomia.
50:51
Je jasné, je to pomerne zložitý proces a bude trvať mnoho a mnoho generácií, myslím, ujde na to nejedno tisícročie.
51:00
Ale zatiaľ je potrebné jednoducho na tento fakt poukázať. Že niečo také existuje.
51:08
A ak nám, ani nevieme ako, vylieta akýsi impulz z podvedomia, nemôžeme ho opísať, nemôžeme pochopiť, prečo nás ťahá
51:17
urobiť práve toto, ďaleko nie vždy pritom počujeme svoju intuíciu.
51:25
Často nám z podvedomia v podobe akéhosi impulzu vystreľuje psychoprogram, ktorý tam máme nastavený,
51:33
a najčastejšie nami samými.
51:36
Počúvajme, čo hovoríme, ako hovoríme a čo hovoria ľudia, ktorí nás obklopujú.
51:41
Jednoduchý príklad - používanie nadávok.
51:48
Tzv. jazyk nadávania. Myslím, informácie k tejto téme sa dosť rôznia, ale informácie je možné preveriť si pomocou
51:55
takého prístupu ako je cit poznania, t.j. empatické, citové vnímanie informácie, keď prechádza cez naše srdce,
52:04
alebo keď, ako to robia ...., ktorí používajú prostriedky mantiky na porovnávanie informácií.
52:11
Môžu diagnostikovať a pochopiť stupeň vyžarovania určitých vibrácií
52:17
Slová, ktoré je dnes zvykom označovať ako nadávky, sú slová energeticky veľmi silné.
52:27
Nemajú v podstate, žiaden vzťah k pôvodnému ruskému jazyku,
52:32
ale sú veľmi energeticky silné a podobajú sa zbraniam.
52:36
Ak ich človek bežne používa, jednoducho tak, z akéhokoľvek dôvodu, rovná sa to tomu, akoby použil jadrovú zbraň.
52:42
Proti sebe samému.
52:43
Je prirodzené, že tieto slová ľuďom trhajú psychiku na kúsky,
52:46
im, aj tým, ktorí ich obklopujú.
52:48
Je to jednoducho príklad toho, ako to funguje.
52:51
Samozrejme, chápem, že niektorí z vás môžu povedať, že
52:54
kedysi, dávno tento jazyk sa používal, alebo jemu podobný v energetickom ekvivalente, na bojovom poli.
53:03
Kvôli rozdrveniu nepriateľa, vrátane slovných magických kombinácií. Áno, také bolo. Ale dnes predsa ľudia nebojujú
53:14
v čistom poli. Vyšli na bojové pole - kto koho kliatím prekoná,
53:20
Ničoho takého dnes niet. Ale jazyk nadávok sa používa dosť aktívne.
53:24
Hovorí to o tom, že ľudia postupne ničia sami seba.
53:27
Navyše, ak hovoríme o výskumoch, ktoré robili psychológovia, parapsychológovia,
53:39
ukazuje sa zaujímavý obraz: 95% ľudí nechce žiť.
53:44
Podvedome. Vedome chcú žiť z toho dôvodu, že sa boja smrti.
53:51
Ale podvedome žiť nechcú.
53:53
Jasný príklad toho, že človek nechce žiť je požívanie alkoholu.
54:02
Podvedome chce skriviť svoje vedomie, dostať sa do akejsi ilúzie
54:06
z toho dôvodu, že žiť tu a teraz je preňho nepohodlné.
54:09
Podvedome práve takto človek smeruje k sebalikvidácii.
54:13
Taký človek, ktorý nechce žiť z toho dôvodu, že nechápe, prečo žije,
54:20
usiluje o sebazničenie. A preto bude mať podvedome motív, impulz používať jazyk nadávok.
54:28
Používať bežne nadávky a okrem toho bude hľadať akékoľvek ospravedlnenia tohoto
54:35
hovoriac, že niekedy dávno..., dokonca až do mágie ich zaradiac.
54:44
V určitej miere áno, je magickým javom používanie jazyka nadávok,
54:47
ale smerom k sebalikvidácii.
54:49
Preto treba chápať, že svojím spôsobom života, a teda aj svojimi slovami programujeme určité mechanizmy v našom podvedomí.
54:59
Vrátane mechanizmov na sebalikvidáciu.
55:02
A práve o tom, ako je reč človeka prepojená s jeho vnútorným svetom
55:08
a čo sa s tým dá urobiť, sa porozprávame dnes po krátkej prestávke.
Úprava údajov Navrhni úpravu alebo doplnenie údajov Formulár