Systém zobrazovania života v Ingliizme

Cudzím umom život nespoznáš a múdrejším sa nestaneš... (Volchv Velimudr)

Viera našich Predkov, Ingliizmus, patrí k takzvaným Prastarým Slnečným Kultúram, Čistým, Svetlým a Duchovným, kde základným kameňom sú také pojmy ako Svedomie a úcta k svojim Múdrym Bohom a Predkom.

Ingliizmus nepatrí k tým vierovyznaniam a náboženstvám, ktoré možno prijať a potom, keď v ňom niekto nájde niektoré pre seba zaujímavé či užitočné veci, sa možno obrátiť na zaujímavejšiu, lepšiu, výhodnejšiu Vieru alebo náboženstvo, ho vymeniť. To nie je možné presne tak, ako napríklad si nemožno vybrať nový život, novú matku alebo otca a znova sa z nich narodiť.

Odchod od Ingliizmu sa po všetky veky považoval u všetkých Rodov Veľkej Rasy ako zrada, ako zrieknutie sa svojho prastarého Rodu, ako zrieknutie sa svojich Rodičov a Predkov.

Akýkoľvek strom, ak sa mu odrúbu korene, skôr alebo neskôr vyschne a zahynie, a tak aj človek, ktorý sa zriekol svojej prastarej Viery Prvopredkov, svojich Rodičov, členov Rodu a Otčiny neodvratne dôjde nielen k svojej záhube, ale privedie k záhube aj svoj prastarý Rod.

Pri všetkej zjavnej zložitosti a mnohostrannosti dnešného života je Ingliizmus najjednoduchším a najdostupnejším vierovyznaním pre všetkých bielych ľudí, pretože v sebe nesie nielen harmóniu existencie človeka a Nebeských Bohov, ale aj harmóniu s Prírodou a harmóniu vo vzťahoch človeka s človekom. Veľký Cieľ v živote bieleho človeka je samotný život.

Človek, ktorý žije s prastarou Vierou Prvopredkov vo svojom srdci a neexistuje iba pre uspokojovanie svojich inštinktov skôr alebo neskôr spozná, že je potomkom Prastarých Nebeských Bohov, že je ich syn a vnuk, a nie otrok akéhosi cudzieho Boha alebo iného človeka, čo je neraz znakom ľudí, ktorí existujú na úrovni svojich inštinktov.

Život vo všetkých svojich prejavoch má svoju prvobytnú krásu a mnohoobraznosť. Živým je Jarila-Slnko, kamene, stromy, rastliny, oblaky, voda, vzduch, oheň, samotná Matka Zem a veľa iného. A biely človek musí uvidieť všetku túto veľkolepú krásu a všetku túto živú rozmanitosť, aby sa mohol stať neoddeliteľnou súčasťou veľkolepého Sveta, ktorý sa nazýva Príroda.

 

V súlade s citátom Volchva Velimudra – ktoré pochádza z prastarých čias – sa každý národ musí vyvíjať podľa svojich vlastných prastarých zákonov, dodržiavať ideálnu čistotu svojho vlastného, prastarého systému svetonázoru, ktoré vchádzajú svojimi koreňmi do hlbokej minulosti. Nikdy sa nesmie zmiešavať vlastná Rodová Kultúra a Prastarý Svetonázor s kultúrami iných národov s cudzími formami svetonázoru.

Štúdium cudzej kultúry a svetonázoru iných, nie bielych národov ešte neznamená, že spoznávanú cudzorodú kultúru a tradíciu musí biely človek prebrať a zavrhnúť svoju vlastnú, Rodnú a blízku kultúru, zanechať Vieru svojich Predkov a prijať cudzie, náboženské učenie, ktoré je celé pod kontrolou cudzích, amorfných bytostí.

 

Patrí tu napríklad postoj – dobrý skutok vykonal za nás Hospodin, zlý diabol – a človek sám osebe za nič nemôže – veď sa vyspovedá a hotovo. Je to úmyselné a cielené zneužitie zákona karmy. Človek nie je bábka, ktorú môžu riadiť tí, ktorí si tak zmyslia, nech sú to aj Bohovia. Človek sám zodpovedá za všetky svoje činy a omyly, ktoré vykonal vo svojom živote, za čo nesie pred Nebeskými (nie cudzími) Bohmi a svojimi Predkami plnú zodpovednosť. Hlavou celého bytia človeka musí byť iba Svedomie, lebo Svedomím sa riadia ľudia aj Bohovia. Čo je však ľuďom málo známe – preto je to aj dobre zatajované – človek naozaj zodpovedá za všetky svoje činy, aj tie, ktoré spáchal pod vplyvom alkoholu, drog a podobných látok. Zákon karmy je jednoducho neúprosný. Zodpovednosť a «nakarmovanie sa» za činy nesieme aj vtedy, keď nám upravia myseľ  a urobia z nás zombiov. Aj preto skutočný Slovan a Árijec radšej padne v boji proti nepriateľom ako sa vzdá v naivnom domnení, že «nejako to Pán zariadi». Tvarom sa ľahšie dosahuje ich cieľ ak pracujú s biorobotmi. Oni sami nikdy nevracajú okupovanú Zem bez boja, ale naivní bioroboti pod vplyvom cudzích náboženstiev áno... Komu tým vlastne slúžia?

 

Ingliizmus nepatrí medzi tie Vierovyznania alebo náboženstvá, ktoré sa snažia zmeniť svojich nasledovníkov na stádo poslušných otrokov (Pán je môj Pastier, nič mi nechýba), strašiac ich pozemskými a posmrtnými trestami nato, aby nad nimi vládli, využívali ich.

Viera existuje nezávisle od toho, či s ňou niekto súhlasí alebo nie a musíme brať do úvahy, že bieli ľudia ešte celkom nestratili schopnosť obrazne myslieť a obrazne vyjadrovať svoje myšlienky. Preto slovanské a árijské národy sa musia vyvíjať podľa svojich vlastných, prastarých zákonov, v súlade so svojou Kultúrou a Rodovými Tradíciami; dodržiavať čistotu vlastného systému svetonázoru a Vierovyznania a nie riadiť sa rozprávkami a radami všemožných «duchovných učiteľov», ktorí prišli nevedno odkiaľ a navádzajú na cudziu vieru (z nášho pohľadu jazyčníctvo).

 

K našej kultúre neodlučiteľne patria aj prastaré symboly, ktoré naši Predkovia používali odpradávna. Sú to tzv. Solárne alebo Svastické symboly. Za starých čias, keď naši predkovia používali ch‘Árijské Runy, sa slovo Svastika  prekladalo ako Prichádzajúca z Nebies. Pretože Runa  – SVA označuje Nebesia (odtiaľto Svarog – Nebeský Boh),  – S, Runa smerovanie; Runy  – TIKA znamená pohyb, príchod, tok, beh. Dodnes používame výraz tikať vo význame bežať, ísť (hodiny). Okrem toho, forma  – TIKA sa v staroslovienčine, ale aj dnešnej ruštine používa v slovách ArkTIKA, AntarkTIKA, ale aj naše mysTIKA, homileTIKA, esteTIKA, poliTIKA, kaleaneTIKA a pod.

 

Prastaré Védické zdroje nám hovoria o tom, že dokonca aj naša Galaxia má tvar Svastiky, pričom náš slnečný systém Jarily-Slnka je umiestnený v jednom z ramien tejto Nebeskej Svastiky. A ako sa my nachádzame v galaktickom ramene, tak aj celá Galaxia – ktorá sa v dávnych časoch nazývala Svasti – je nami vnímaná ako Perúnova Cesta alebo Mliečna Cesta. Okrem toho každý, kto rád pozerá na nočný koberec hviezd môže naľavo od súhvezdia Makoši (Veľká Medvedica) uvidieť súhvezdie Svastiky (na obrázku). Hoci ono žiari hore na nebesiach, vylúčili ho zo súčasných hviezdnych máp a atlasov.

 

Svastika môže byť priama alebo obrátená. Priama je tá, ktorá sa pohybuje v smere hodinových ručičiek. Ak sa «nakopne» do pohybu, tak jej lopatky sa krútia v smere času, vytvárajúc okolo seba svietiaci tok energie. Práve takúto Svastiku nazývali v slovanských zemiach Pravá Svastika alebo jednoducho Svastika. Jej poslanie je vytvárať tok životnej sily, priťahujúci k človeku nevyhnutné udalosti.

Opačná Svastika sa točí proti smeru hodinových ručičiek. Je to nebezpečný znak. Taká Svastika vytvára okolo seba ničiaci víchor. Ona ochraňuje toho, kto ju na sebe nosí, ale ničí všetko, čo bráni prejaveniu sa sily zakódovanej v tom symbole. Smutne známy hákový kríž mal poslanie ničiť všetko, čo stálo v ceste tým, ktorí si ho navliekli. Spočiatku mágia tohto znaku pomáhala dosiahnuť želaný cieľ, veď prvé kroky nacistického Nemecka boli viac než úspešné.

Ale ľubovoľná Svastika je dvojsečným znakom. Svastika vyvoláva okolo seba energiu Ohňa, ktorá sa musí podporovať vnútorným ohňom človeka, ktorý ju nosí. Ak človek nemá dostatočný vnútorný oheň, tak energetický oheň vyvolaný symbolom sa obráti proti nemu a zničí všetko, čo bolo s jeho pomocou nadobudnuté. Koniec koncov sa toto stalo aj nacistickému Nemecku. Pokus vziať druhým národom všetko čo mali znegoval počiatočné úsilie nacistov zostrojiť ideálnu spoločnosť. Oheň tvorenia sa prerodil na oheň zničenia, na oheň vojny a požiarov a nakoniec zničil všetko, čo bolo na počiatku vybudované.

 

Podanie Predkov nám hovorí, že po mnohé tisícročia Slovania používali Svastické symboly. Napočítali ich 144 druhov: Svastika, Kolovrat, Posoloň, Sveta dar, Svasti, Svaor, Slnkovrat, Agni, Faš, Mara, Slnečný Kríž, Solard, Vedara, Svetolet, Kvietok Paprade, Perúnov Kvet, Svati, Rasa, Bogovnik, Svarožič, Sviatoč, Jarovrat, Odoleň-Bylinka, Rodimič, Čarovrat a ďalšie. Hoci by sa ich dalo ešte veľa vymenovať, pozrime sa radšej v krátkosti na niekoľko Solárnych Svastických symbolov, ich nákres a Obrazný význam: ZOZNAM SYMBOLOV A POPIS

Svastické znaky sa používali nie iba vo forme samostatných symbolov, ale aj v naviazanom spojení s druhými ornamentmi. Toto harmonické naviazanie vytváralo neopakovateľnú vzorku, ktorá spájala nielen krásu, ale aj oberegovú silu a tiež zmyslovú existenciu.

 

Doleuvedený ornament spája niekoľko symbolov: Prírodný Slavec (zelená farba), darujúci zdravie; Nebeské Požehnanie (modrá farba), ktorá prináša obranu Rodových Bohov; Hviezdy (zlatá farba), dávajúce dobrý Osud; časť znaku Duchovnej Sily (červená farba), dávajúci lásku k práci. Takáto vzorka sa vyšíva najmä na ženské košele a šaty okolo výstrihu a na rukávoch.

Ďalší príklad je fragment mužského opasku, aký nosia Žreci Boha Perúna – Omská gubernia, 19. storočie. Vidíme na ňom naviazanú Solárnu väzbu spájajúcu Ohnivé Obrazy Kolovratu a Perúnovho Kvetu:

Opasok Pobaltských Slovanov, Lotyšsko, polovica 19. storočia:

Opasok Pobaltských Slovanov, Permská gubernia, polovica 19. storočia:

Opasok z Tobolskej gubernie, 18. storočie:

Na nasledujúcom obrázku je oberegová vzorka na mužskej košeli, Staroverca-Inglinga. Je to reštaurovaný vzor podľa originálu, ktorý pochádza z 19. storočia z dediny Ladino, Tarská oblasť Omskej gubernie:

 

O ochranných Symboloch by sa dalo povedať omnoho viac, ale ako príklad nám to postačí. Treba však povedať, že Naši Múdri Predkovia rozumeli, že žijú v mnohorozmernom Vesmíre Javi a zároveň v Rodstve so svojimi Predkami Prastarými Bohmi. Toto Rodstvo nezahŕňa iba náš Midgard. Rozprestiera sa na množstvo mnohorozmerných Vesmírov naplnených Božským Svetlom Inglie, v ktorým my, potomkovia Veľkej Rasy a Nebeského Roda budeme v budúcnosti žiť. Ale zatiaľ máme povinnosť sa Duševne a Duchovne vyvíjať, učiť sa Budovať pre blaho svojich Rodov a žiť podľa Svedomia, ale aj odovzdávať nazhromaždené skúsenosti, kultúru, dejiny a tradíciu dorastajúcemu pokoleniu našich Rodov v súlade s Prastarými Nebeskými Zákonmi tak, ako nás učili Svetlí Bohovia a naši Múdri Predkovia.