image

Agni (oheň)

Symbol Svätého Ohňa Obetníka a Domáceho Kozuba.
Oberegový Symbol Vyšných Svetlých Bohov, Ochraňujúci obydlia a chrámy, ale aj Prastarú Múdrosť Bohov, t.j. Prastaré Slovansko-Árijské Védy.

image

Bohovník

Zosobňuje večnú silu a ochranu človeka Svetlými Bohmi, ktorý vykročili na Púť Duchovného vývoja zdokonaľovania.
Mandala so zobrazením tohto symbolu pomáha človeku si uvedomiť Vzájomné prenikanie a Jednotu Štyroch Prvotných elementov v našom Vesmíre.

image

Bylina odoleň

Tento symbol bol hlavným Oberegom na ochranu pred rôznymi chorobami.
Ľudovo sa predpokladalo, že choroby na človeka zosielajú tiež zlé sily, ale dvojitý Ohňový znak je schopný spáliť akúkoľvek chorobu a očistiť telo a Dušu.

image

Čarovrat

Je Oberegovým symbolom, ktorý ochraňuje človeka alebo vec pred tým, aby boli naň navedené Čierne sily.
Čarovrat zobrazovali vo forme Ohňového rotujúceho Kríža, lebo sa predpokladalo, že Oheň ničí temné sily a rozličné čary.

image
   ZREC

Duchovná svastika

Najväčšej obľube sa tešila u Kudesníkov, Volchvov a Vedúnov.
Symbolizovala Harmóniu a Jednotu Tiel, Duše, Ducha a Svedomia a aj Duchovnú Silu.
Volchvovia používali Duchovnú Silu na riadenie Prírodných Živlov.

image

Dunia

Symbol zjednotenia Pozemského a Nebeského Živého Ohňa. Jeho predurčenie je zachovávať Púte Trvalej Jednoty Rodu.
Preto všetky Ohňové obetištia pre prinášanie Nekrvavých Obiet, ktoré boli prinesené na slávu Bohov a Predkov sa stavali v tvare tohto symbolu.

image
   ZREC

Duševná svastika

Používala sa na koncentráciu Vyšších síl Uzdravenia (Scelenia).
Duševnú Svastiku mali právo použiť na svoj odev iba Žreci, ktorí sa dostali na vysokú úroveň Duchovno-Mravnej dokonalosti.

image

Faš (plameň)

Symbol Obranného Ochranného Duchovného Ohňa. Tento Duchovný oheň očisťuje Ducha človeka od egoizmu a nízkych úmyslov. Je to symbol moci a Jednoty Vojenského Ducha, víťazstva Svetlých Síl Rozumu nad silami Tmy a nevedomosti.

image
   BOJAR

Gromovik (Hromovik)

Nebeský Symbol Boha Indru, ktorý ochraňuje Nebeskú Múdrosť Bohov, t.j. Prastaré Védy.
Ako Obereg sa používal na vojenských zbraniach a zbroji, ale aj nad vchodmi do Skladov, aby tí, ktorí do nich vchádzali so zlými úmyslami boli zasiahnutí Hromom (infrazvukom).

image

Grozovik (Búrkovik)

Ohnivá symbolika, za pomoci ktorej sa stáva možným riadiť Prírodné Živly Počasia. Používa sa aj ako Obereg, ktorý bráni pred nepohodou obydlia a chrámy Rodov Veľkej Rasy.

image

Inglia

Symbolizuje Prvopočiatočný Životrodiaci Boží Oheň Tvorenia, z ktorého vznikli všetky Vesmíry aj náš systém Jarily-Slnka. Pri použití ako Obereg Inglia symbolizuje Prvopočiatočný Svet Čistoty, ktorý obraňuje Svet pred Silami Temnoty.

image

Jarovik

Tento symbol sa používal ako Obereg pre uchovanie zožatej úrody a na predídenie úhynu dobytka. Preto ho veľmi často umiestňovali nad vchodom do sýpok, košiarov, stodôl, koniarní, maštalí, sušiarní obilia a pod.

image
   HOSPODAR

Jarovrat

Ohňový symbol Jaro-Boha, ktorý riadi jarné zakvitanie a všetky blahodarné podmienky počasia. Ľudovo sa pokladalo za povinné - ak chceli dosiahnuť dobrú úrodu - zobraziť tento symbol na poľnohospodárskych nástrojoch, napr. pluhoch, kosákoch, kosách a pod.

image
   MUZ

Koľadník

Symbol Boha Koľadu, ktorý koná na Zemi Obnovu a zmeny k lepšiemu. Je to symbol víťazstva Svetla nad tmou a Svetlého Dňa nad nocou.
Okrem toho sa Koľadník používal ako mužský Obereg, ktorí dával mužom silu na tvorivú prácu a v boji s ľútym nepriateľom.

image
   MUZ ZENA

Kolard

Symbol Ohňového Obnovenia a Premeny.
Tento symbol používali mladí ľudia, ktorí vstupovali do Svätého Rodinného Zväzku a očakávali príchod zdravého potomstva. Na Svadbe ženíchovi a neveste darovali ozdoby s Kalardom a Solardom.

image

Kolovrat

Symbol vychádzajúceho Jarily-Slnka, symbol večného víťazstva Svetla nad tmou a Večného Života nad smrťou.
Farba kolovratu má tiež dôležitý význam: Ohnivá symbolizuje Znovuzrodenie, Nebeská (modrá) Obnovu, Čierna zmenu.

image

Kvet papradia

Ohnivý symbol čistoty Ducha, ktorý ovláda mocné celiteľské sily. Ľudovo nazývaný Perúnov Kvet.
Predpokladá sa, že je schopný otvárať poklady ukryté v zemi či plniť želania. V skutočnosti dáva človeku možnosť ovládnuť Duchovné Sily.

image
   ZENA

Ladinec - Kríž Lady Bohorodičky

Symbol Ľúbosti, Harmónie a Šťastia v rodine, ktorý sa ľudovo nazýval Ladinec.
Ako Obereg ho nosili väčšinou dievčatá, aby nadobudli ochranu pred chlipnými pohľadmi. A aby sila moci Ladinca bola trvalou, tak ho vpisovali do veľkého Kola Kruhu.

image

Nebeský diviak

Znak Čertogu na Svarožom Kruhu; Symbol Boha Ochrancu Čertogu - Ramchata.
Týmto znakom sa označuje zjednotenie Minulého a Budúceho, Zeme a Nebeskej Múdrosti. Ako Obereg túto symboliku používajú ľudia, ktorí vykročili na Púť Duchovného Sebezdokonaľovania.

image

Nebeský kríž

Symbol Nebeskej Duchovnej Sily a Sily Rodovej Jednoty.
Používal sa ako nátelný Obereg, ktorí ochraňoval toho, kto ho nosil, darujúc mu pomoc všetkých Predkov jeho prastarého Rodu a pomoc Roda Nebeského.

image
   ZENA

Novorodnik

Symbolizuje Nebeskú Ohňovú Silu, ktorá pomáha dosiahnuť premeny a rozmnoženie prastarého Rodu.
Ako mocný oberegový a plodorodný symbol sa Novorodník zobrazoval v ornamentoch na ženských košeliach, súkenných sukniach a opaskoch.

image

Oberežnik

Hviezda Inglie zjednotená so Solárnym symbolom v strede naši Predkovia pôvodne nazývali Vestnik. Prináša Zdravie, Šťastie a Radosť. Oberežnik sa považoval za prastarý symbol, ktorý Obraňuje Šťastie. Ľudovo nazývaný Matka-Gótka, t.j. Matka Gótov.

image

Ohňovik

Ohňový Symbol Boha Roda. Zobrazuje sa na Kummire Roda, na zárubniach okien a dverí, trámoch striech, okeniciach a špaletách. Ako Obereg ho umiestňovali na povaly a stropy.
Dokonca aj v chráme Vasilia Blaženého v Moskve je Ohňovik umiestnený pod jednou kopulou.

image

Ostinec

Nebeský Oberegový symbol. Ľudovo sa v bežnom živote nazýval Vestnik. Tento Obereg pôsobil ako obranný nielen pre ľudí z Veľkej Rasy, ale aj pre domáce zvieratá a hydinu, ako aj pre domáce poľnohospodárske náradie.

image

Posoloň

Symbol zachádzajúceho, t.j. na odpočinok odchádzajúceho Jarily-Slnka. Symbol zavŕšenia Tvorivej Práce pre blaho Rodu a Veľkej Rasy; Symbol Duchovnej Pevnosti človeka a Pokoja Matky Prírody.

image

Rasič

Prastará, Oberegová, Rodová Symbolika. Spočiatku sa používala na stenách Kapíšť a Svätilíšť, na oltárnych kameňoch vedľa obetníkov. Neskôr začali Rasič zobrazovať na všetkých stavbách, lebo sa predpokladá, že lepší Obereg pred Temnými Silami ako Rasič neexistuje.

image

Rod

Božia nebeská Symbolika. Takýmito vyrezávanými symbolmi sa vyzdobovali Kummiri Roda a aj Oberegy, amulety a medailóniky. Predpokladá sa, že ak človek nosí na tele alebo odeve Symbol Roda, tak ho nedokáže premôcť žiadna sila.

image

Rodomič

Symbol Vesmírnej Sily Roda Rodiča, ktorý uchováva vo Vesmíre v Prvopočiatočnom stave Kon Nástupníckeho Poznania Múdrosti Rodov od Staroby k Mladosti, od Predkov k Potomkom.
Symbol ako Obereg spoľahlivo uchováva Rodovú Pamäť z pokolenia na pokolenie.

image

Rodovik

Symbolizuje Svetlú Silu Roda-Prarodiča, ktorý pomáha národom Veľkej Rasy. Poskytuje trvalú podporu Prastarých Premúdrych Predkov, ktorí tvorivo pracujú pre blaho svojho Rodu a tvorenia a pre tvorivosť potomkov Rodov svojich.

image

Rubežník

Symbolizuje Vesmírnu Hranicu, ktorá oddeľuje Pozemský život vo Svete Javi a posmrtný život vo Vyšších Úrovniach. V bežnom živote sa Rubežník zobrazoval na Vchodových Bránach do Kapíšť a Svätilíšť, čo symbolizovalo, že tieto Brány sú Hranicou, za ktorou pôsobia nie svetské zákony, ale Duchovné Kony.

image
   HOSPODAR

Ryžik

Nebeský symbol čistého Svetla pochádzajúceho od nášho Jarila-Slnka. Symbol Pozemskej plodnosti a dobrej, bohatej úrody.
Tento symbol sa umiestňoval na všetko poľnohospodárske náradie. Ryžik zobrazovali nad vchodmi do sýpok, obilníc, stodôl a pod.

image
   ZREC

Slnečný kríž

Symbol Duchovnej Sily Jarila-Slnka a prekvitania Rodu. Používal sa ako nátelný Obereg.
Najväčšiu silu spravidla Slnečný Kríž nadeľoval Žrecom Lesa a Kmeťom, ktorí ho umiestňovali na odev, zbrane a kultové predmety.

image

Solard

Symbol Veľkosti Plodnosti Matky Provopočiatočnej Zemi, ktorá dostáva Svetlo, Teplo a Ľúbosť od Jarily-Slnka. Symbol prekvitania zeme Predkov.
Symbol Ohňa, ktorý dáva dostatok a prekvitanie Rodom, ktoré tvoria pre svojich potomkov na Slávu Svetlých Bohov a Premúdrych Predkov.

image

Soloň

Prastarý Slnečný symbol, ochraňujúci človeka a jeho majetok pred temnými silami. Vyobrazoval sa spravidla na odevoch a predmetoch domáceho použitia. Veľmi často sa Soloň dával na lyžice, hrnce a iné kuchynské potreby.

image

Suasti

Symbol pohybu, kolobehu Života na Zemi a rotácie Midgard-Zeme. Symbol štyroch svetových strán a štyroch severných riek, ktoré rozdeľovali prastarú Svätú Daáriu na štyri oblasti alebo krajiny, v ktorých spočiatku žili štyri Rody Veľkej Rasy.

image

Svadobník

Najsilnejší rodinný Obereg, ktorý symbolizuje spojenie dvoch Rodov. Zliatie dvoch Živelných Svastičných systémov (Tela, Duše, Ducha a Svedomia) do nového, Jediného Životného Systému, kde sa Mužský (Ohňový) princíp zjednocuje so ženským (Vodným).

image

Svarga

Symbol Nebeskej Púte a Duchovného Výstupu cez mnohé harmonické Svety Duchovného Zdokonaľovania, cez mnohorozmerné Priestory a Reálnosti rozpoložené pozdĺž Zlatej Púte smerom ku konečnému bodu putovania Duše, ktorá sa nazýva Svet Pravi.

image

Svarožič

Symbol Nebeskej Sily Boha Svaroga, ktorý uchováva v prvobytnom stave rozmanitosť obrazov foriem Života vo Vesmíre.
Symbol, ktorý ochraňuje rôzne existujúce Rozumné formy života pred Duševnou a Duchovnou degradáciou, ako aj pred plným zničením ako Rozumného druhu.

image

Svastika

Symbol večného kolobehu Vesmíru.
Symbolizuje Najvyšší Nebeský Kon, ktorému je podriadené všetko živé. Tento Ohňový znak sa používal ako Obereg, ktorý ochraňoval jestvujúci Nebeský Kon a Poriadok. Od ich pevnosti a nemennosti závisel samotný Život.

image
   BOJAR ZREC

Valkiria

Prastarý Obereg ochraňujúci Múdrosť, Spravodlivosť, Šľachetnosť a Česť. Tento znak mimoriadne ctia vojaci, ktorí obraňujú Rodnú zem, svoj Prastarý Rod a Starú Vieru. Ako ochranný symbol ho používali Žreci na uchovanie Svätých Véd.

image

Vedaman

Symbol Žreca Ochrancu, ktorý chráni Prastarú Múdrosť Rodov Rasy Veľkej, lebo v tejto Múdrosti sú uchované Tradície Občín, Kultúra vzájomných vzťahov, Pamäť o Predkoch a Bohoch Ochrancoch Rodov.

image

Vedara

Symbol Žreca Ochrancu Prastarej Viery Prvopredkov (nazýva sa Kapen Ingling), ktorý uchováva Svätú Prastarú Múdrosť Bohov.
Tento symbol pomáha poznať a použiť prastaré poznanie pre blaho a Prekvitanie Rodov a Prastarej Viery Prvopredkov.